niwa-edu.pl Stowarzyszenie ?NIWA”

niwa-edu.pl
Title: Stowarzyszenie ?NIWA”
Keywords:
Description: Stowarzyszenie ?NIWA” Stowarzyszenie ?NIWA" Stowarzyszenie ?NIWA" Przedsi?wzi?cia i projekty Przedsi?wzi?cia i projekty Szko?a Podstawowa w Stankowicach Szko?a Podstawowa w Stankowicach Stankowice - N
niwa-edu.pl is ranked 0 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. niwa-edu.pl has 43% seo score.

niwa-edu.pl Information

Website / Domain: niwa-edu.pl
Website IP Address: 85.128.222.209
Domain DNS Server: ns2.nazwa.pl,ns3.nazwa.pl,ns1.nazwa.pl

niwa-edu.pl Rank

Alexa Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

niwa-edu.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

niwa-edu.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html
Date Thu, 04 Aug 2016 05:31:37 GMT
Server Apache/2

niwa-edu.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage

niwa-edu.pl Traffic Sources Chart

niwa-edu.pl Similar Website

Domain Site Title

niwa-edu.pl Alexa Rank History Chart

niwa-edu.pl aleax

niwa-edu.pl Html To Plain Text

Stowarzyszenie ?NIWA” Stowarzyszenie ?NIWA" Stowarzyszenie ?NIWA" Przedsi?wzi?cia i projekty Przedsi?wzi?cia i projekty Szko?a Podstawowa w Stankowicach Szko?a Podstawowa w Stankowicach Stankowice - Nasza Ma?a Ojczyzna STANKOWICE - Nasza Ma?a Ojczyzna Kontakt KONTAKT Aktualno?ci O nas Historia Struktura organizacyjna Dokumenty stowarzyszenia Przedsi?wzi?cia i projekty O nas w mediach Szko?a Podstawowa w Stankowicach Galeria pejza?y Galeria Naszej Szko?y Galeria Naszej Ma?ej Ojczyzny Materia?y filmowe z wydarzeń w Stankowicach Linki Kontakt Licznik odwiedzin: 23822 Wizyt dzisiaj: 5 Wizyt w tym miesi?cu: 66 Wizyt w roku bie??cym: 5775 AKTUALNO?CI 2016.06.17 | 70 - lecie Szko?y Podstawowej w Stankowicach W minion? sobot?, w Szkole Podstawowej w Stankowicach mia? miejsce Zjazd Absolwentów z okazji 70-lecia Szko?y oraz Festyn Rodzinny. W?ród zaproszonych go?ci znale?li si? m.in.: - pani Ewa Szymańska - pose? na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wraz ze swoimi wspó?pracownikami, - pani Gabriela Pijanowska - wiceburmistrz Le?nej, - pan Stanis?aw Marczyński - Przewodnicz?cy Rady Miasta Le?nej, - pani Ma?gorzata Borysiewicz - radna Rady Miejskiej w Le?nej i so?tys Z?otnik, - pan Walery Czarnecki - Starosta Lubański, - pan Jacek Miedziński - radny Rady Powiatu Lubańskiego, - pani Alicja Szcz?sna - dyrektor Miejsko-Gminnego Przedszkola w Le?nej, - pan Ryszard Podbucki - komendant Posterunku Policji w Le?nej, - darczyńcy Szko?y Podstawowej w Stankowicach - Ewa i Marek Tomala, - przedstawiciele wspó?pracuj?cych ze szko?? stowarzyszeń - Państwo Aneta i Krzysztof Tarka, Katarzyna i ?ukasz Szczepańscy, Anna Hernik, so?tysi miejscowo?ci z obwodu SP w Stankowicach - pani Bogus?awa Pulikowska - so?tys Zacisza, pani Alicja Puczel - so?tys Bartoszowki, pan Adam Rypień - so?tys Z?otego Potoku, pan Bronis?aw Jednacz - so?tys Stankowic i wspó?gospodarz festynu . Licznie przybyli równie? rodzice i rodziny dzieci ucz?szczaj?cych do SP w Stankowicach, mieszkańcy wsi i okolicznych wiosek oraz absolwenci naszej szko?y. Uroczysto?? 70-lecia SP w Stankowicach rozpocz??a si? uroczyst? Msz? ?w. w ko?ciele w Stankowicach w intencji Absolwentów, uczniów i pracowników tutejszej szko?y. Po oficjalnym przywitaniu przyby?ych go?ci, by?a okazja obejrzenia wyst?pu dzieci ze Szko?y Podstawowej w Stankowicach, które zaprezentowa?y cz??? artystyczn?. Wszyscy obecni mogli tak?e obejrze? wystaw? zdj?? archiwalnych i dokumentów z historii szko?y oraz ?ycia spo?eczno?ci lokalnej. Nast?pnie zaprezentowa?y si? zespo?y - ?Bolczowianie” z Janowic Wielkich oraz grupa taneczna "B?yskawice" ze SP w Smolniku. Uczestnicy festynu mogli zagra? turnieje szachowe i podziwia? dzia?ania gotowo?ci bojowej dzieci?co-m?odzie?owej dru?yny stra?ackiej z OSP w Pobiednej. Z zaj?? rekreacyjnych by?a mo?liwo?? wzi?cia udzia?u i kibicowania podczas meczu pi?ki no?nej (Absolwenci contra Uczniowie SP w Stankowicach) oraz przeja?d?ki konnej dla dzieci dzi?ki uprzejmo?ci państwa Joanny i Grzegorza Chy?ków. Wszyscy obecni mogli tak?e obserwowa? m. in. stoiska kreatywne i artystyczne oraz samodzielnie wykona? koralow? bi?uteri?, ozdoby i przedmioty z gliny, pod kierunkiem państwa Malwiny i Rados?awa Gajewskich. Go?cili?my równie? rekonstrukcyjn? grup? historyczn? z Gryfowa ?l., która umo?liwi?a uczestnikom festynu strzela? z ?uku, robi? wielkie bańki mydlane oraz "wa?y? czarownice". Wielkim powodzeniem cieszy?y si? stoiska gastronomiczne (m.in.: wata cukrowa, popcorn, ciasto domowego wypieku, pajda chleba ze smalcem i ogórkiem ma?osolnym oraz grochówka z kuchni polowej i kie?baski z rusztu. Od godz. 20.00 wszyscy ch?tni mogli wzi?? udzia? w Balu Absolwentów, który odby? si? w ?wietlicy wiejskiej w Stankowicach Zapraszamy do galerii zdj??! Serdecznie dzi?kujemy wszystkim, którzy przyczynili si? do zorganizowania tego niecodziennego wydarzenia. Dyrektor i pracownicy Szko?y Podstawowej w Stankowicach 2016.03.26 | ?yczenia Wielkanocne Chrystus Zmartwychwsta?! Prawdziwie Zmartwychwsta?! Weso?ych i zdrowych ?wi?t Zmartwychwstania Pańskiego, oraz rado?ci i pokoju na ka?dy dzień ?yczy Zarz?d Stowarzyszenia NIWA 2016.03.20 | Nabór przedszkolaków i uczniów do Szko?y Podstawowej w Stankowicach Na bie??co, w sposób ci?g?y, prowadzona jest rekrutacja uczniów i przedszkolaków do publicznej Szko?y Podstawowej w Stankowicach i jej oddzia?u przedszkolnego, dla której to placówki, Organem prowadz?cym jest Stowarzyszenie ?NIWA” z/s w Stankowicach. Wychowaniem przedszkolnym obj?te s? tutaj dzieci w dzieci ju? od 2,5 roku ?ycia. Do oddzia?u przedszkolnego ucz?szczaj? tak?e dzieci zobowi?zane do odbycia rocznego obowi?zkowego przygotowania przedszkolnego.Rodzice dzieci ucz?szczaj?cych do oddzia?u przedszkolnego i Szko?y Podstawowej w Stankowicach nie ponosz? ?adnych kosztów, z racji tego, ?e szko?a ta jest placówk? publiczn?. Oddzia? Przedszkolny w Szkole w Stankowicach funkcjonuje w systemie nieferyjnym, tzn. jest czynny przez ca?y rok - równie? w okresach ferii ?wi?tecznych i zimowych oraz podczas wakacji, codziennie, od poniedzia?ku do pi?tku, w godz. od 7:00 do 15:00. Istnieje mo?liwo?? wyd?u?enia dziennego czasu otwarcia przedszkola, w przypadku, gdyby zaistnia?a taka potrzeba ze strony rodziców ucz?szczaj?cych tam dzieci. W ramach zaj?? edukacyjnych, prowadzonych z elementami metody Marii Montessori, s? realizowane nieodp?atne zaj?cia j?zyka angielskiego, zaj?cia szachowe (w ramach programu ?Edukacja poprzez Szachy w Szkole”, zaj?cia rytmiczno-taneczne, logopedyczne (grupowe i indywidualne), jak równie? arteterapia i religia. Placówka dysponuje nowym i bezpiecznym placem zabaw, ogrodzonym i zlokalizowanym bezpo?rednio przy budynku szko?y. Jednym z wielu walorów Szko?y Podstawowej w Stankowicach jest mo?liwo?? niemal?e indywidualnej pracy z ka?dym ucz?szczaj?cym do niej uczniem i przedszkolakiem – odpowiadaj?cej na jego zidentyfikowane potrzeby i wspomagaj?cej wszechstronny rozwój m?odego cz?owieka. Taka metoda pracy jest stosowana przez wszystkich zatrudnionych w tej szkole nauczycieli, co jest mo?liwe dzi?ki ma?ej liczebno?ci poszczególnych klas i oddzia?u przedszkolnego. Dzieci ucz?szczaj?ce do naszej szko?y maj? cz?st? mo?liwo?? poznania wielu ciekawych ludzi, zapraszanych do oddzia?u przedszkolnego i szko?y (w ubieg?ym roku m.in.: zaprzyja?nieni seniorzy z chóru ?Echo Bukowiny”, Marsza?ek województwa dolno?l?skiego, przedstawiciele Szko?y Muzycznej w Jeleniej Górze, zagraniczni studenci - wolontariusze, odbywaj?cy praktyki w ramach programu ?AIESEC”, lokalna poetka i pisarka, lokalny pisarz i pasjonat historii, policjanci, górnicy). W ramach rekreacji i zaj?? wychowania fizycznego dzieci odwiedzaj? s?siaduj?c? i wspó?pracuj?c? ze szko?? – stadnin? konika polskiego, gdzie poznaj? tajniki jazdy konnej. Jedna z zasad przestrzeganych w naszej szkole jest ta, która mówi, ?e ?w zdrowym ciele - zdrowy duch!”. Dzieci wyj?tkowo ch?tnie chc? uczestniczy? w ró?norodnych zaj?ciach wychowania fizycznego. Maj? wiele mo?liwo?ci rozwijania pasji sportowych - gr? w pi?k? no?n?, w ?zbijanego”, unihokej. Z wielk? rado?ci? tańcz?, wykonuj? ?wiczenia przy muzyce, korzystaj?c ze sprz?tu sportowego. Tego rodzaju wyposa?enia w naszej szkole jest pod dostatkiem - ró?nego rodzaju pi?ki, hula-hop, szarfy, ringa, drewniane przyrz?dy do ?wiczeń w sali gimnastycznej typu ?ma?pi gaj” nie wspominaj?c ju? o ca?kiem nowym i bogato wyposa?onym, zewn?trznym placu zabaw. Uczniowie maj? dzi?ki temu mo?liwo?? aktywnego i urozmaiconego sp?dzania czasu na zaj?ciach z wychowania fizycznego, ale tak?e nabywaj? umiej?tno?ci wspó?pracy w zespole, ?wicz? koordynacj? ruchow?, ucz? si? radzi? sobie z przegran? itd. Maj? przy tym mnóstwo zabawy i rado?ci i bardzo dobrze – w końcu ?miech to zdrowie. Korzystaj?c z uroków i walorów przyrodniczo-krajobrazowych miejsca lokalizacji Szko?y Podstawowej w Stankowicach, przy sprzyjaj?cej pogodzie, organizowane s? cz?sto w plenerze zaj?cia wychowania fizycznego i inne edukacyjne, jak np. przyrodnicze. Dzieci bior? udzia? w wypady po okolicy i wycieczkach krajoznawczych. W ubieg?ym roku by?y m.in.. we Wroc?awiu (?Manufaktura Lukier-Cukier”, afrykarium i oceanarium, zoo) i w fabryce bombek ?Vitbis” w Z?otoryi. Zarówno przedszkolaki, jak te? i uczniowie kl. I-III ch?tnie bior? udzia? i zdobywaj? nagrody w konkursach organizowanych przez szko??, jak ostatnio m.in.: rodzinny konkurs plastyczny ?Najpi?kniejsza dynia”, plastyczny konkurs mi?dzyszkolny ?Anio? – mój dobry przyjaciel”, konkurs plastyczny ?Ekologiczne serduszka”, ?Najpi?kniejsza i najwi?ksza Palma Wielkanocna” itd. Szko?a posiada swój profil na Facebooku, na którym zamieszczane s? na bie??co wydarzenia z ?ycia placówki. Wi?cej informacji o zasadach naboru do oddzia?u przedszkolnego i Szko?y Podstawowej w Stankowicach mo?na uzyska? bezpo?rednio w szkole lub pod numerem telefonu: 663 876 777 - Krzysztof Rozenbajger – Dyrektor SP w Stankowicach. 1-PODANIE O PRZYJECIE DZIECKA 2-KARTA ZGLOSZENIA DZIECKA 3-OSWIADCZENIE Rodzica-Opiekuna prawnego 2016.03.20 | Konkurs na najpi?kniejsz? i najwi?ksz? palm? Wielkanocn? Konkurs NA NAJPI?KNIEJSZ? I NAJWI?KSZ? PALM? WIELKANOCN?, zorganizowany przez Szko?? Podstawow? w Stankowicach, pod patronatem Stowarzyszenia ?NIWA” z/s w Stankowicach, zosta? rozstrzygni?ty. Og?oszenie wyników i wr?czenie nagród mia?o miejsce w Niedziel? Palmow?, w ko?ciele w Stankowicach, po Mszy ?w., któr? sprawowa? ks. Marek Ko?ciański. Wszyscy liczni uczestnicy tej liturgii mieli okazj? zobaczy? i podziwia? palmy zg?oszone do konkursu, co niektórych mi?o zaskoczy?o za? wszyscy zostali zachwyceni pi?knem i rozmiarami tych plam konkursowych. Do konkursu zosta?o zg?oszonych sze?? palm wielkanocnych - prac zespo?owych, wykonanych przez okre?lone grupy twórców, tj. g?ównie dzieci z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z udzia?em i pod kierunkiem ich nauczycieli i rodziców, jak: - Przedszkole ?Szyszkowa Polana” w Szyszkowej; Do konkurs zosta?o zg?oszonych sze?? palm wielkanocnych - prac zespo?owych, wykonanych przez okre?lone grupy twórców, tj. g?ównie dzieci z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z udzia?em i pod kierunkiem ich nauczycieli i rodziców, jak: - Miejsko-Gminne Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka w Le?nej; - Niepubliczne Przedszkole w Le?nej – Centrum Opieki i Rozwoju ?T?czowa Dolina”; - Szko?a Podstawowa nr 4 w Lubaniu; - Szko?a Podstawowa im. ?w. Jana Paw?a II w Le?nej; - Szko?a Podstawowa w Stankowicach. W celu dokonania obiektywnej i sprawiedliwej oceny zg?oszonych prac, Organizator Konkursu powo?a? pi?cioosobow?, niezale?n? Komisj? Konkursow?. Jej Cz?onkowie oceniali prace bez mo?liwo?ci identyfikacji ich twórców. Ka?da z palm by?a opatrzona odpowiednim god?em literowym - losowo przypisanym. Przy ocenie prac zg?oszonych do Konkursu, Komisja Konkursowa kierowa?a si? n/w kryteriami: - ogólne wra?enie artystyczne - estetyka i staranno?? wykonania pracy - pomys?owo?? i oryginalno?? pracy (forma, technika, kompozycja, instalacja) - trwa?o?? pracy, ró?norodno??, skala i bogactwo u?ytych materia?ów. Oceny prac zg?oszonych do Konkursu dokonana zosta?a w dwóch kategoriach ocenianych prac - Palm wielkanocnych: 1) NAJPI?KNIEJSZA, 2) NAJWI?KSZA Z NAJPI?KNIEJSZYCH. W rezultacie przeprowadzonego Konkursu zosta?y osi?gni?te wszystkie zak?adane jego cele, a mianowicie; - popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych zwi?zanych z Niedziel? Palmow? oraz Wielkanoc?, - popularyzacja sztuki i r?kodzie?a w twórczo?ci dzieci, m?odzie?y i osób doros?ych, - pog??bienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia Palmy Wielkanocnej w obrz?dowo?ci ludowej, - integracja spo?eczno?ci lokalnej, - promocja dorobku kulturowego wsi. Zapraszamy do galerii zdj?? i ca?o?ci artyku?u. 2015.11.30 | Szachy i bryd? - sport dla ka?dego W listopadzie br. zakończy? si? projekt pn. ?Sportowe szkolenia szachowe i bryd?owe dla dzieci i seniorów z Gminy Le?na”, realizowany od kwietnia br., przez Stowarzyszenie ?NIWA” z/s w Stankowicach, w ramach zadania publicznego wspó?finansowanego z bud?etu Gminy Le?na. Celem tego przedsi?wzi?cia by?a popularyzacja i upowszechnienie specyficznej dziedziny sportu, jak? s? szachy i bryd?, g?ównie w?ród grupy wiekowej dzieci i osób starszych zamieszka?ych w gminie Le?na. W ramach projektu zosta?y przeszkolone dwie dzieci?ce grupy szachowe, w zakresie uprawiania tej dyscypliny sportu, odpowiednio w przedziale wiekowym 3-5 lat i 6-10 lat, ka?da po 14 osób. Je?li za? chodzi o seniorów, to w przewadze byli bryd?y?ci, którzy w ramach zaj?? projektowych poznali tajniki tej dziedziny sportu oraz rozwin?li swoje umiej?tno?ci w tym obszarze. Specyfika projektu pozwoli?a tak?e na przeprowadzenie indywidualnych i zbiorowych rywalizacji sportowych, równie? z udzia?em publiczno?ci - tj. turnieju kwalifikowanego na zakończenie cyklu tych szkoleń sportowych, z udzia?em s?dziów zewn?trznych, w wyniku których uczestnicy skorzystali z mo?liwo?ci uzyskania odpowiednich tzw. ?poziomów - kategorii”. Szachy i bryd? to sport, który mo?emy uprawia? w ka?dym wieku, niezale?nie od kondycji, wykszta?cenia. Jednak je?li my?limy o prawdziwych sukcesach na miar? ?mistrzowsk?”, nale?y zacz?? trenowa? ju? od przedszkola. Tak? w?a?nie mo?liwo?? daje Szko?a Podstawowa w Stankowicach, prowadzona przez Stowarzyszenie ?NIWA”, gdzie edukacja dzieci – zarówno na poziomie przedszkolnym jak i szkolnym – realizowana jest m.in. poprzez uczestnictwo dzieci w zaj?ciach szachowych. Kiedy jednak dziecko zaczyna nauk? w gry logiczne dobrze jest, ?eby pierwsze, szachowe czy bryd?owe ?kroki” stawia?o pod okiem osób, które maj? przygotowanie i do?wiadczenie w tych dziedzinach sportu. To pomaga dziecku wci?gn?? si? w nowe zainteresowania, jednocze?nie stanie si? dla niego przyjemnym rodzajem zabawy, a nie przykrym obowi?zkiem, a bardzo cz?sto jest tak, ?e przeradza si? to w ?yciow? pasj?. Tak, jak ka?da inna dziedzina sportu, gra w szachy i w bryd?a wi??e si? z du?? rywalizacj? i bezwzgl?dno?ci? wspó?zawodników. Ka?dy najmniejszy b??d zawodnika zapewne b?dzie wykorzystany przez przeciwnika. Starszym, do?wiadczonym osobom du?o ?atwiej pogodzi? si? z pora?k?, jednak m?odsze dzieci s? na tym punkcie niezwykle wra?liwe. Szczególnie na pocz?tku w turniejach powinni towarzyszy? ma?ym zawodnikom najbli?si. W razie potrzeby (przegranej partii) b?dzie mia? kto przytuli?, pocieszy? np. s?odkim cukierkiem. Zap?akane dzieciaki to cz?sty widok na turniejach, jednak jedna pora?ka nie musi oznacza? zakończenia kariery. Dzi?ki odpowiedniemu wsparciu rodziny dziecko szybko zapomina o przegranej i wraca do treningów z nowymi si?ami. Zatem musimy liczy? si? z tym, ?e je?li chcemy, by dziecko naprawd? i na d?u?ej polubi?o szachy, musimy znale?? dla niego sporo czasu (turniej trwa zazwyczaj 3-4 godzin) przynajmniej dopóki nie zaprzyja?ni si? z innymi graj?cymi dzie?mi. Pó?niej nasze dziecko czekaj? ju? tylko niezapomniane przygody i ciekawe podró?e z szachow? dru?yn?. W ten sposób uczy si? samodzielno?ci i radzenia sobie w ka?dej, cho?by tej najtrudniejszej sytuacji ?yciowej. W Szkole Podstawowej w Stankowicach, na pocz?tku listopada br. mia? miejsce w?a?nie kolejny ju? Turniej Szachowy. By? on zwieńczeniem zaj?? w ramach w/w projektu, które by?y prowadzone g?ównie przez państwa Katarzyn? i Lecha R?biszów z Piechowic – do?wiadczonych oraz znanych i uznanych trenerów szachowych i bryd?owych a tak?e za?o?ycieli Stowarzyszenia ?Piechowice”, prowadz?cego m.in. ?Klub Logiczny” wspó?pracuj?cy na tym polu z wieloma placówkami o?wiatowymi z okolic Jeleniej Góry.Go??mi w/w Turnieju rozgrywanego w stankowickiej szkole byli uczniowie z wielu szkó?, m.in. z Jeleniej Góry i Szklarskiej Por?by. Nasze dzieci mia?y okazj? powalczy? ze starszymi kolegami w dwóch kategoriach. Ka?da partia trwa?a po pó? godziny i wymaga?a od uczestników wielkiego skupienia i uwagi. Na zakończenie odby?o si? uroczyste og?oszenie wyników i wr?czenie medali dla zwyci?zców i oraz dyplomów dla wszystkich uczestników Turnieju Kwalifikowanego Szachów Szybkich. Uczniowie ze Szko?y Podstawowej w Stankowicach i tym razem byli bezkonkurencyjni, przez co stanowi? powód do dumy swoich rodziców i oczywi?cie szko?y. Medale otrzymali: Angelika Jurek, jako najlepsza zawodniczka w grupie dzieci starszych, Kamil Serafin, jako najlepszy zawodnik równie? w tej grupie, za? Tomasz Chy?ek i Aleksandra Jurek, jako najlepsi w grupie dzieci m?odszych. Warto doda?, ?e kilkoro z uczniów znajduje si? ju? w elitarnym Centralnym Rejestrze Zwi?zku Szachowego. Angelika podnios?a swoj? ?kategori? szachow?” na IV poziom, a Kamil wspi?? si? na V poziom tej kategorii. Na tym przygoda z szachami i bryd?em jednak si? nie kończy! Dzieci ucz?szczaj?ce do Szko?y Podstawowej w Stankowicach i do przedszkola przy tej szkole, nadal maj? okazj? i mo?liwo?? rozwija? si? w ramach swojej edukacji poprzez udzia? w zaj?ciach szachowych prowadzonych w tej placówce. Maluchy ch?tnie bior? udzia? w tych zaj?ciach i same bardzo cz?sto domagaj? si? ?potyczek szachowych” m.in. ze swoimi paniami wychowawczyniami i nauczycielkami. Dzi?ki temu wszyscy ?wicz? swoje skupienie i logiczne my?lenie, wyciszaj? si? i bior? udzia? w ?zdrowej rywalizacji”. Ponadto jest to wspania?a alternatywa dla wszechobecnych teraz gier komputerowych. Zapraszamy do galerii zdj??. 2015.10.05 | Zamieni? g?odne dzieciństwo na Godne Dzieciństwo Obecnie blisko 1 000 000 dzieci i m?odzie?y ?yje w rodzinach, które na co dzień borykaj? si? z niedostatkiem i nie sta? ich na zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb, tj.: jedzenia, dachu nad g?ow?, higieny i edukacji. W/g danych G?ównego Urz?du Statystycznego, zawartych w raporcie ?Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 roku”, w ubieg?ym roku, poni?ej minimum egzystencji, czyli w ubóstwie skrajnym ?y?o 7,4% spo?eczeństwa, co oznacza ?e oko?o 2 800 000 osób w Polsce nie mog?o zaspokoi? swoich podstawowych potrzeb ?ywieniowych i mieszkaniowych. Co trzecia osoba z ca?ej populacji zagro?onej ubóstwem skrajnym to dziecko lub m?ody cz?owiek. Maj?c powy?sze na uwadze, Stowarzyszenie ?NIWA” z/s w Stankowicach podj??o wspó?prac? z Dolno?l?skim Oddzia?em Okr?gowym PCK, co ostatnio skutkowa?o przekazaniem rzeczowej pomocy (w postaci d?ugoterminowych produktów ?ywno?ciowych) dla kilku rodzin wielodzietnych potrzebuj?cych takiej pomocy. Walka z g?odem, ubóstwem i niedo?ywieniem to jedno z g?ównych zadań Polskiego Czerwonego Krzy?a. Ta ogólnopolska Organizacja prowadzi akcje i programy, których celem jest m.in. przeciwdzia?anie wykluczeniu spo?ecznemu oraz zapewnienie dzieciom i m?odzie?y pochodz?cym z rodzin ubogich lepszego startu w doros?o??. Jednym z takich programów jest ?Godne Dzieciństwo”, w ramach którego kompleksowo wspierane s? dzieci i m?odzie? z rodzin potrzebuj?cych. Program ten stwarza dzieciom szans? na zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb, edukacj? i rozwój osobisty, a w rezultacie pozwala na unikni?cie pokoleniowej biedy. 2015.09.27 | Dzi?kczynienie za plony ?Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary? Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary? Ko?ció? Ci? nie ogarnie, wsz?dy pe?no Ciebie: I w otch?aniach, i w morzu, na ziemi, na niebie. Z?ota te?, wiem, nie pragniesz, bo to wszytko Twoje, Cokolwiek na tym ?wiecie cz?owiek mieni swoje. Wdzi?cznym Ci? tedy sercem. Panie, wyznawamy ...” W ostatni? niedziel? wrze?nia, mieszkańcy Stankowic uczestniczyli w uroczystej Mszy ?w. do?ynkowej, dzi?kuj?c Panu Bogu za tegoroczne plony. Msza ?w. zosta?a odprawiona przez ks. Marka Ko?ciańskiego. Dary do o?tarza – w imieniu wszystkich zgromadzonych na liturgii - przynie?li przedstawiciele rolników: pani Krystyna Kozdrowska, pani Krystyna Tyra?a i pan Edward Rudek. Zapraszamy do galerii zdj??. 2015.09.23 | Jak s? widziane Stankowice oczami go?ci z Wójcina nad Prosn? Zapraszamy do zapoznania si? z obszern? relacj? z pobytu w Stankowicach, przedstawicieli organizacji pozarz?dowych przyby?ychz Wójcina nad Prosn? w woj. ?ódzkim, goszcz?cych u nas w dniach 12-13.09.2015 r. W/w relacja znajduje si? pod linkiem ?Wycieczka na Pogórze Izerskie” na stronie Wójcina nad Prosn? 2015.09.11 | Spotkajmy si?! Poznajmy si?! Zapraszamy wszystkich ch?tnych do integracji i wspólnej zabawy, na spotkanie w ?wietlicy wiejskiej w Stankowicach, które rozpocznie si? w sobot?, dnia 12 wrze?nia 2015 r., o godz. 19:00 W/w spotkanie u?wietni? - goszcz?cych w naszej gminie - PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI POZARZ?DOWYCH z Wójcina na Prosn? w woj. ?ódzkim Serdeczne zapraszamy! Strona Wójcina nad Prosn? Og?oszenie o spotkaniu integracyjnym 2015.08.30 | Rozpocz?cie roku szkolnego 2015/2016 Dyrektor, Grono Pedagogiczne Szko?y Podstawowej w Stankowicach oraz Zarz?d Stowarzyszenia ?NIWA” z/s w Stankowicach, maj? zaszczyt zaprosi? na uroczysto?? rozpocz?cia Roku szkolnego 2015/2016, która odb?dzie si? dnia 1 wrze?nia 2015 r. w Szkole Podstawowej w Stankowicach Program uroczysto?ci: godz.: 09:00 Msza ?wi?ta w ko?ciele p/w Matki Bo?ej Anielskiej w Stankowicach godz.: 09:40 Rozpocz?cie uroczysto?ci w Szkole Podstawowej w Stankowicach - przywitanie go?ci, okoliczno?ciowe przemówienia godz.: 10:15 Spotkanie zaproszonych Go?ci z Kadr? Pedagogiczn? i przedstawicielami Zarz?du Stowarzyszenia ?NIWA” - Organu prowadz?cego Szko?? Podstawow? w Stankowicach 2015.06.26 | Pó?kolonie w Szkole Podstawowej w Stankowicach Wakacje to czas na rozwijanie zainteresowań, dlatego zapraszamy serdecznie na: "Pó?kolonie na wsi po angielsku" Od 29 czerwca do 3 lipca 2015 roku w godzinach 9:00–13:00, w Szkole Podstawowej w Stankowicach b?d? mia?y miejsce ciekawe zaj?cia dla dzieci i m?odzie?y. W programie m.in.: - zaj?cia: plastyczne, informatyczne, ceramiczne, czytelnicze, rekreacyjno-sportowe; - gry i zabawy na ?wie?ym powietrzu; - spacery po okolicy, wizyty w okolicznych gospodarstwach agroturystycznych itp., - wycieczka do Wroc?awia (m.in.: Oceanarium / Afrykarium , "Manufaktura s?odyczy") I TO WSZYSTKO W "TOWARZYSTWIE" J?ZYKA ANGIELSKIEGO. WSZYSTKICH CH?TNYCH zapraszamy:) 2015.06.26 | Witamy wakacje Dzieci doczeka?y si? wreszcie zas?u?onych wakacji, w które wkroczy?y z now? wiedz? i umiej?tno?ciami zdobytymi w ci?gu ostatnich 10-ciu miesi?cy. W uroczysto?ci zakończenia Roku szkolnego 2014/15, w Szkole Podstawowej w Stankowicach uczestniczy?o wielu wspania?ych go?ci, w?ród nich rodzice i dziadkowie dzieci z tej Szko?y oraz przedstawiciele w?adz samorz?dowych Gminy Le?na: pani Gabriela Pijanowska – Wiceburmistrz Le?nej, pan Stanis?aw Marczyński – Przewodnicz?cy RM w Le?nej, pani Ma?gorzata Borysiewicz – Radna RM w Le?nej, pani Aneta Tarka – by?a So?tys So?ectwa Stankowice, pan Adam Rypień – So?tys wsi Z?oty Potok. Dzieci zaprezentowa?y krótki, ale bardzo ciekawy i weso?y program artystyczny. Oprócz wr?czenia ?wiadectw, nagród i dyplomów dla dzieci za ich prac? i osi?gni?cia w minionym roku szkolnym, odby?o si? te? nadanie tytu?ów ?Przyjaciela Szko?y Podstawowej w Stankowicach” dla osób najbardziej zas?u?onych dla tej placówki. Na koniec uroczysto?ci, pani Gabriela Pijanowska i pani Ma?gorzata Borysiewicz ?yczy?y wszystkim udanego wypoczynku, s?onecznych wakacji i samych wspania?ych wra?eń i wspomnień, którymi b?d? mogli si? dzieli? we wrze?niu, po powrocie do szko?y. 2015.04.30 | XIII Zjazd rodzin edukacji domowej, Stankowice 29-31.05.2015 Serdecznie zapraszamy na kolejny ogólnopolski zjazd rodzin edukuj?cych domowo, planuj?cych tak? form? edukacji lub z ni? sympatyzuj?cych, organizowany przez Stowarzyszenie Edukacji w Rodzinie wraz ze Stowarzyszeniem ?Niezale?nych Inicjatorów Wsi Aktywnej — NIWA” oraz Centrum Edukacji i Wspierania Rozwoju. Osi? zjazdu b?dzie jak zwykle temat Edukacji Domowej, tym razem jednak chcemy si? przyjrze? kwestii ?wiadomego przygotowywania naszych dzieci do doros?o?ci. Dr Katarzyna Kochan (Uniwersytet Zielonogórski) przybli?y nam co wspó?czesna pedagogika ma do powiedzenia w kontek?cie rozwoju dziecka. Joanna i Mariusz Dzieci?tko opowiedz? o wyzwaniach edukacji w domu. Dr Piotr Bazia z Finlandii przedstawi nam opracowan? przez siebie Metod? SALAMA—nauk? my?lenia matematycznego. ?ukasz Wojtacha poprowadzi warsztat z zakresu edukacji medialnej i wolnych zasobów edukacyjnych. Pragn?c rozwija? zainicjowane podczas zesz?orocznego Zjazdu warsztaty dla m?odzie?y od 6 klasy SP wzwy? zapraszamy na warsztat ?Chwytaj?c marzenia” prowadzony przez Barbar? Szuszkiewicz—trenerk? improwizacji scenicznej. Nie zapominaj?c o zbli?aj?cym si? dniu dziecka przedstawiciele Stowarzyszenia NIWA przygotowali dla dzieci i m?odzie?y wiele atrakcji, m.in..: ? Nocne zwiedzanie zamku Czocha ? Rodzinn? nauk? w?dkowania ? Turniej szachowy Zapraszamy do zapoznania si? z programem XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Rodzin w Stankowicach. Ulotka informacyjna ze szczegó?owym planem zjazdu 2015.03.02 | Zebranie OG?OSZENIE NINIEJSZYM POWIADAMIA SI? WSZYSTKICH CZ?ONKóW STOWARZYSZENIA ?Niezale?nych Inicjatorów Wsi Aktywnej - NIWA”, z siedzib? w Stankowicach - zwanego dalej ?Stowarzyszeniem”, i? na podstawie §12 ust. 2 i §13 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia wpisanego do Krajowego Rejestru S?dowego - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Spo?ecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zak?adów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez S?d Rejonowy dla Wroc?awia-Fabrycznej we Wroc?awiu, IX Wydzia? Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000258392 zwo?uje si? ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE (SPRAWOZDAWCZE) CZ?ONKóW STOWARZYSZENIA - zwane dalej ?Zebraniem” Miejsce zebrania: Szko?a Podstawowa w Stankowicach Nr 97; 59-820 Le?na Termin zebrania: 20.03.2015 r. (pi?tek), godz.: 18:00 Drugi termin: 20.03.2015 r. (pi?tek), godz.: 18:30 - w przypadku braku obecno?ci co najmniej po?owy Cz?onków Stowarzyszenia, na Zebraniu w pierwszym terminie. PORZ?DEK OBRAD ZEBRANIA: 1). Wybór Przewodnicz?cego i Protokolanta Zebrania 2).Stwierdzenie prawid?owo?ci zwo?ania Zebrania oraz jego zdolno?ci do podejmowania wi???cych Uchwa? 3).Przyj?cie porz?dku obrad Zebrania 4).Przedstawienie sprawozdania z dzia?alno?ci Stowarzyszenia za 2014 rok 5).przyj?cia sprawozdania z dzia?alno?ci Stowarzyszenia za 2014 rok i udzielenie absolutorium dla w?adz Stowarzyszenia 6).Podj?cie Uchwa? Zebrania, m.in. w sprawie: a).przyj?cia sprawozdania z dzia?alno?ci Stowarzyszenia za 2014 rok i udzielenie absolutorium dla w?adz Stowarzyszenia b).zmiany Statutu Stowarzyszenia 7).Dyskusja nad planem pracy Stowarzyszenia na 2015 rok 8).Sprawy ró?ne 9).Zamkni?cie obrad Zebrania. Stankowice, dnia 02 marca 2015 r. ?NIWA” Zarz?d Stowarzyszenia ?NIWA” z/s w Stankowicach 2015.02.02 | LOGICZNIE rzecz ujmuj?c - FAJNE ZIMOWISKO ! W tym ?zimowisku logicznych gier” uczestniczyli nie tylko uczniowie tej szko?y, ale tak?e jej absolwenci oraz grupa dzieci z Klubu Logicznego prowadzonego przez Stowarzyszenie ?Piechowice”, którzy w tych dniach przebywali na swoim zgrupowaniu szachowym w Stankowicach, pod opiek? państwa Katarzyny i Lecha R?biszów, którzy tak samo, jak we wrze?niu ub.r., podj?li si? poprowadzenia ca?o?ci zaj?? i warsztatów logicznych zarówno dla swoich podopiecznych, jak równie? dla wszystkich innych ch?tnych dzieci i m?odzie?y. D?ugoletnie do?wiadczenie Państwa R?biszów w wychowywaniu i edukacji kolejnego ju? pokolenia szachistów oraz ich cierpliwo?? i to ?co?”, co jest ich udzia?em w kontaktach z dzie?mi, za ka?dym razem i równie? teraz zaowocowa?o wspania?ymi efektami wychowawczymi – rado?ci? i satysfakcj? wszystkich uczestników zimowiska, ze sp?dzonego czasu w sposób m?dry i rozwijaj?cy ich osobowo??. Termin pobytu w naszych okolicach go?ci z Piechowic nie by? przypadkowy. Zosta? on wcze?niej zaplanowany przez organizatorów zimowiska, aby umo?liwi? jego uczestnikom integracj? i wspóln? zabaw? w szerszym gronie. Chodzi?o te? o to, aby przeprowadzi? – kolejny ju? w naszej szkole – TURNIEJ SZACHOWY, tym razem KWALIFIKOWANY, bo rozgrywany pod nadzorem uprawnionego s?dziego szachowego – pana Stanis?awa Zygarowicza. W turniejowe szranki stan??o a? 20 uczestników, którzy oprócz nagród mieli szanse zdoby? tak?e pierwsze i kolejne tzw. ?poziomy szachowe”, których jest pi??. Poziom turnieju by? na tyle wysoki, ?e niektórym adeptom szachowym uda?o si? zdoby? nie tylko pocz?tkowy, tj. ?pi?ty poziom szachowy”, ale nawet ?wskoczyli na poziom czwarty”. Najlepszym zawodnikom turnieju przyznano atrakcyjne nagrody, m.in. artystycznie wykonane statuetki – specjalnie na t? okazj?, za? wszystkim uczestnikom zosta?y wr?czone pami?tkowe dyplomy. Jednak?e w trakcie zimowiska nie zabrak?o te? innych form sp?dzania czasu wolnego. Ka?dego dnia dzieci wychodzi?y na d?ugie spacery, podczas których ?korzystali ze ?niegu” tocz?c mi?dzy sob? - du?e i ma?e - ?bitwy na ?nie?ki”. Byli m.in. na Zamku Czocha i pobliskich zaporach wodnych. Niesamowit? przygod? okaza?a si? te? – zapowiedziana w ostatniej chwili – wizyta w gospodarstwie rolnym państwa Krystyny i Mariana Kozdrowskich, gdzie dzieci mog?y zobaczy? a nawet pog?aska? wiele z hodowanych w tym gospodarstwie krów, jak równie? porozmawia? z gospodarzami na tematy zwi?zane z ci??k? prac? rolnika. Zgodnie ze staropolska go?cinno?ci?, pani Krystyna nie wypu?ci?a z domu ma?ych go?ci z pustymi r?kami – obdarzaj?c ich przepysznym nabia?em pochodz?cym od krów, ju? wtedy zaprzyja?nionymi z dzie?mi. Jedn? te? z wi?kszych atrakcji by?y jazdy konne – wierzchem na konikach polskich w gospodarstwie agroturystycznym państwa Buckich, gdzie na zaproszenie pana Jerzego i pani Ani dzieci bardzo ch?tnie dosiada?y te przyjazne zwierz?ta. Fachowy instrukta? jazdy konnej udzielany przez pani? Ani? i jej anielska cierpliwo?? do dzieci sprawi?y, ?e dzieci mia?y niesamowit? frajd? z tych przeja?d?ek i nie chcia?y wraca? z powrotem. Kolejn? atrakcj? zimowiska by?a te? wizyta w kr?gielni O?rodka ?Z?oty Sen” w Z?otnikach. Staraniem pani Ma?gorzaty Borysiewicz i dzi?ki ?yczliwo?ci pana Micha?a Koniecznego - Dyrektora w/w O?rodka, wszystkie dzieci mia?y mo?liwo?? nieodp?atnej zabawy w kr?gielni, co z pewno?ci? dla wi?kszo?ci z nich zapisze si? na d?ugo we wspania?ych wspomnieniach z dzieciństwa. Dzi?kujemy wszystkim, którzy przyczynili si? do zorganizowania i przeprowadzenia ?Zimowiska logicznych gier” w Szkole Podstawowej w Stankowicach. Szczególne za? państwu Kasi i Lechowi R?biszom, państwu Krystynie i Marianowi Kozdrowskim, pani Ma?gorzacie Borysiewicz, pani Ani Buckiej, panu Jerzemu Buckiemu oraz panu Micha?owi Koniecznemu – W IMIENIU SZCZE?LIWYCH I WYPOCZ?TYCH DZIECI I SWOIM W?ASNYM - SERDECZNIE DZI?KUJEMY ! Grono Pedagogiczne i Pracownicy Szko?y Podstawowej w Stankowicach Galeria zdj?? >> 2015.01.25 | Zaproszenie na ZIMOWISKO … LOGICZNYCH GIER W dniach od 26 do 30 stycznia 2015 r., serdecznie zapraszamy, do Szko?y Podstawowej w Stankowicach, na ?ZIMOWISKO LOGICZNYCH GIER”. Ramowy program ?Zimowiska…”: - w godz.: 09:30 – 12:00 - nauka gry w szachy i rozgrywki szachowe dla wszystkich ch?tnych dzieci, dla pozosta?ych – gry i zabawy integracyjne) - w godz.: 12:00 – 15:00 - zaj?cia w terenie (m.in.: wycieczka na zapor? wodn? i do elektrowni w Z?otnikach, wyj?cie do kr?gielni w o?rodku ?Z?oty sen”, wizyta w gospodarstwie agroturystycznym, jazdy konne, ognisko) dla dzieci, które nie mog? lub nie chc? uczestniczy? w zaj?ciach w terenie – dalszy ci?g gier i zabaw integracyjnych w szkole. Dodatkow? atrakcj? ?Zimowiska…” b?dzie równie? to, ?e jego uczestnicy b?d? mogli pozna? i zintegrowa? si? ze swoimi rówie?nikami (dzieci w wieku 8-10 lat), którzy w liczbie 8-miu osób, przebywaj? w tym czasie w Stankowicach, w ramach swojego zgrupowania, pod opiek? Państwa Katarzyny i Lecha R?bisz (znanych trenerów szachowych i bryd?owych, prowadz?cych ju? wcze?niej w naszej Szkole specjalistyczne zaj?cia w tej dziedzinie). Zach?camy w szczególno?ci wszystkie dzieci ucz?szczaj?ce do Szko?y Podstawowej w Stankowicach, do skorzystania z w/w propozycji. Nadmieniamy przy tym, i? w okresie trwaj?cych ferii zimowych, nie kursuje autobus szkolny i tym samym rodzic dziecka musi sam zabezpieczy? dziecku dowóz i odwóz we w?asnym zakresie. Zapraszamy tak?e m?odzie? do Szko?y Podstawowej w Stankowicach, na popo?udniowe rozgrywki szachowe i bryd?owe, które b?d? odbywa?y si? w w/w okresie, w godz. od 17:00 do 19:00. W przypadku ewentualnych pytań b?d? wniosków prosimy o bezpo?redni kontakt: Krzysztof Rozenbajger – tel. 663 876 777 lub 512 967 567. Serdecznie zapraszamy. 2015.01.18 | ?wi?towanie Dnia Babci i Dziadka Tradycyjnie, jak ju? od kilku lat, w po?owie stycznia, w ?wietlicy wiejskiej w Stankowicach, zosta?o zorganizowane otwarte ?spotkanie op?atkowe” dla wszystkich ch?tnych. G?ównymi organizatorami tego spotkania by?a Rada So?ecka Stankowic oraz Szko?a Podstawowa w Stankowicach i Stowarzyszenie ?NIWA”. Na wst?pie spotkania zosta?o wystawione przedstawienie jase?kowe w wykonaniu uczniów i przedszkolaków ze Szko?y Podstawowej w Stankowicach. Nast?pnie mali arty?ci, przedstawili tak?e kolejn? form? artystyczn?, która by?a po?wi?cona wszystkim Babciom i Dziadkom, z racji zbli?aj?cego si? Ich ?wi?ta. Wyst?p dzieci zosta? bardzo gor?co i serdecznie przyj?ty, nie tylko przez Babcie i Dziadków, ale przez wszystkich go?ci licznie przyby?ych na to spotkanie. Pani Aneta Tarka - So?tys Stankowic, tak?e tradycyjnie, ?w sposób rzeczowy uhonorowa?a talenty artystyczne ka?dego z wyst?puj?cych dzieci”, poprzez obdarowanie ka?dego dziecka bombonierk?. Po cz??ci artystycznej mia?o miejsce wspólne kol?dowanie przy akompaniamencie akordeonowym, w wykonaniu m?odych muzyków – wolontariuszy Stowarzyszenia ?NIWA”: S?awka i Jakuba. Mi?o by?o wszystkim biesiadowa? przy s?odkim pocz?stunku i wspólnie ?piewa? przepi?kne polskie kol?dy. Organizatorzy spotkania dzi?kuj? wszystkim za pomoc w organizacji tego spotkania, a szczególnie wszystkim paniom, które specjalnie na t? okazj? przygotowa?y domowe ciasta - naprawd? przepyyyyyyszne ! Galeria zdj?? >> 2014.12.27 | Spotkanie Op?atkowe Serdecznie zapraszamy do Wiejskiego Domu Kultury w Stankowicach na SPOTKANIE OP?ATKOWE i JASE?KA które rozpoczn? si? o godz. 12:15, w niedziel?, dnia 18 stycznia 2015 r. Program: - przywitanie przyby?ych Go?ci - wystawienie Jase?ek przez uczniów SP w Stankowicach - krótka cze?? artystyczna po?wi?cona Dniu Babci i Dziadka - wspólne kol?dowanie przy akompaniamencie muzycznym Zapewniamy mi??, ?wi?teczn? atmosfer? oraz s?odki pocz?stunek Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa i liczymy na przybycie. Obecno?? OBOWI?ZKOWA ? Organizatorzy: Rada So?ecka Szko?a Podstawowa So?ectwa Stankowice w Stankowicach 2014.12.27 | ?Echo Bukowiny” z kol?d? w Stankowicach Jednym z najpi?kniejszych zwyczajów zwi?zanych z Bo?ym Narodzeniem jest ?piewanie kol?d. Dlatego tu? po ?wi?tach Bo?ego Narodzenia, w sobot? 27 grudnia 2014 r., w Stankowicach go?ci? lubański chór ?Echo Bukowiny”. Najpierw, w stankowickim ko?ciele, po Mszy ?wi?tej mo?na by?o wys?ucha? pi?knego koncertu w wykonaniu tego chóru, za? po nim, mia?o miejsce wspólne kol?dowanie go?ci i mieszkańców Stankowic, w Szkole Podstawowej w Stankowicach. Niestety tym razem nie us?yszeli?my ju? ani ?piewu pani Marii ani akompaniamentu akordeonowego Jej m??a Stanis?awa, którzy byli d?ugoletnimi cz?onkami chóru ?Echo Bukowiny”. Państwo Maria i Stanis?aw Ga?uszkowie odeszli niedawno do Pana - zgin?li w wypadku samochodowym, który zdarzy? si? pod koniec sierpnia 2014 r. Tak wi?c w szczególny sposób wybrzmia?a w trakcie koncertu ?Kol?da dla nieobecnych”, dedykowana pami?ci wszystkich bliskich osób, z którymi nie dane nam ju? by?o tym razem sp?dzi? minionych ?wi?t. Go?cie z Lubania, zaprezentowali w ramach swojego koncertu znane i mniej znane polskie kol?dy oraz dwie kol?dy ukraińskie. Niektórzy z cz?onków chóru maj? swoje korzenie na terenie Bukowiny Ukraińskiej. To kraina, która le?y tam, gdzie si? kończ? Karpaty Wschodnie i zaczyna kraina zwana Bukowin?. Dzieli si? j? na pó?nocn?, nale??c? dzi? do Ukrainy i po?udniow? – rumuńsk?. To teren wielonarodowy dlatego te? standardowy repertuar chóru ?Echo Bukowiny”, obejmuje pie?ni bukowińskie, kresowe, ludowe z ró?nych regionów Polski, a tak?e pie?ni ukraińskie, rumuńskie, bo?niackie, greckie a nawet niemieckie. Podczas koncertu, chórzystom towarzyszy? akompaniament muzyczny w wykonaniu pani Ludmi?y Bau?kowej – znanej i uznanej mistrzyni akordeonu, m.in. absolwentki Konserwatorium Muzycznego w ?ytomierzu na Ukrainie, d?ugoletniego pedagoga muzycznego, m.in. w Państwowej Szko?y Muzycznej w Lubaniu, oddanej i charyzmatycznej wychowawczyni wielu pokoleń m?odych akordeonistów. Dawniej w wielu polskich domach ca?e rodziny siada?y przy choince i potrafi?y godzinami ?piewa? mi?dzy innymi ?Cich? noc", ?Anio? pasterzom mówi?", czy ?Lulaj?e Jezuniu". Niestety, powoli ta pi?kna tradycja zanika. Na ogó? potrafimy za?piewa? jedn?, góra dwie zwrotki i na tym koniec. Szkoda, bo kol?dowanie zbli?a ludzi i wytwarza pomi?dzy nimi blisk? wi??. ?piewanie kol?d wynika z potrzeby bycia w?ród ludzi, których kochamy, by wspólnie odda? chwa?? narodzonemu Dzieci?tku. Kol?dowanie bowiem zbli?a, daje poczucie blisko?ci, serdeczno?ci, ?yczliwo?ci. S?owa i melodie kol?d dostarczaj? ?piewaj?cym pozytywnych emocji, nastrajaj? optymistycznie. Sk?d wzi??y si? kol?dy? Nazwa pochodzi od s?owa "calendae", tak bowiem Rzymianie nazywali pocz?tek ka?dego miesi?ca. Najbardziej rado?nie obchodzili styczeń, bawi?c si?, ?piewaj?c, obdarowuj?c prezentami. Jednak Ko?ció? katolicki zniós? ten pogański zwyczaj. Zachowa?a si? jednak tradycja ?piewania pobo?nych pie?ni, s?awi?cych narodziny Chrystusa. W krajach s?owiańskich kol?da chwali?a gospodarza i jego rodzin? oraz dzi?kowa?a za otrzymane dary. Takie kol?dy ?piewane cz?sto pod oknami domostw kończy?y si? pro?b? o datek. W Polsce kol?dy zawita?y w XIII wieku wraz z franciszkanami. Wzorem za?o?yciela swego zakonu, ?wi?tego Franciszka z Asy?u, który pierwszy urz?dzi? ??óbek wyobra?aj?cy Bo?e Narodzenie, zakonnicy propagowali kult Dzieci?tka Jezus. Oni to zacz?li urz?dza? po ko?cio?ach szopki oraz organizowali jase?ka przy okazji których równie? kol?dowano. Nie mo?emy pozwoli?, by pi?kna tradycja kol?dowania zanik?a. Zarówno w/w koncert, jak i wspólne kol?dowanie mia?o swój niepowtarzalny charakter, dlatego na zakończenie oprócz wzajemnych ?yczeń wszelkiej pomy?lno?ci w Nowym Roku, by?o te? wyra?one pragnienie kolejnych koncertów chóru ?Echo Bukowiny” w Stankowicach. Tak wi?c do zobaczenia i us?yszenia niebawem. Galeria zdj?? >> 2014.12.25 | ?yczenia Bo?onarodzeniowe Niech Jezus, który przyszed? w pokorze Betlejemskiej Nocy, nadaje sens ka?demu dniu. Niech serce przepe?nione Mi?o?ci?, z oddaniem i rado?ci? s?u?y innym, przez ca?y Nowy 2015 Rok. Zarz?d Stowarzyszenia "NIWA" 2014.11.10 | Niecodzienny Go?? z wizyt? w Stankowicach W przeddzień ?wi?ta Niepodleg?o?ci, w Szkole Podstawowej w Stankowicach, prowadzonej przez Stowarzyszenie ?NIWA”,mia?o miejsce niecodzienne wydarzenie. W tym dniu przyby? do nas JE ks. Biskup Zbigniew Kiernikowski – Ordynariusz Diecezji Legnickiej. Czujemy si? szczególnie wyró?nieni odwiedzinami tak znamienitej osoby, równie? z tego powodu, i? ks. Biskup obra? sobie nasz? Szko??, jako miejsce spotkania nie tylko z pracownikami i uczniami naszej szko?y ale tak?e z lokaln? spo?eczno?ci?, jak równie? ze wszystkimi ch?tnymi nauczycielami z pozosta?ych placówek o?wiatowych z terenu naszej gminy - powiedzia? na wst?pie Krzysztof Rozenbajger - Dyrektor Szko?y Podstawowej w Stankowicach. Z mo?liwo?ci spotkania z ks. Biskupem skorzystali nauczyciele z Szko?y Podstawowej im. ?wi?tego Jana Paw?a II w Smolniku, Szko?y Podstawowej w Grabiszycach, Gimnazjum w Le?nej oraz Zespo?u Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku i W?osieniu. W?ród uczestników spotkania byli tak?e obecni m.in.: ks. Pra?at Jan D?bski – proboszcz Parafii w Le?nej i ks. Janusz Kankiewiczowi z Sulikowa – Dziekan le?niańskiego Dekanatu. W s?owach powitania skierowanych do przyby?ych Go?ci, Dyrektor szko?y, powiedzia? m.in.: ?Odwiedziny Ksi?dza Biskupa s? wyrazem wspólnej troski nas wszystkich, o jak najlepsze wychowanie dzieci i m?odzie?y w duchu warto?ci chrze?cijańskich. W wype?nianiu tego zadania bardzo pomaga nam posta? oraz przes?anie, które pozostawi? ?wi?ty Jan Pawe? II.Z pewno?ci? wsparcie, jakie niesie rodzinie Ko?ció? i Szko?a jest bardzo cenne i przynosi najlepsze efekty, gdy pomi?dzy tymi podmiotami zachodzi ?cis?a wspó?praca.Bardzo si? cieszymy, ?e rozwija si? ona na terenie naszej Parafii. Wierzymy, ?e dzi?ki temu nasze dzieci b?d? dobrze przygotowane do ?ycia, jako uczciwi i prawi ludzie”. Po cz??ci powitalnej, nast?pi?a cz??? artystyczna, w ramach której, dzieci ze stankowickiej Szko?y przedstawi?y program przybli?aj?cy postaci niektórych ?wi?tych osób, zach?caj?cy do ich na?ladowania. W dalszym ci?gu tego spotkania mia?a miejsce prezentacja dzia?alno?ci dzieci?co-m?odzie?owych grup formacyjnych, funkcjonuj?cych przy le?niańskich Szko?ach i Parafii. Cz??? artystyczna zakończy?a si? mocnym akcentem - krótk? form? teatraln?, w wykonaniu tak?e dzieci ze Szko?y Podstawowej w Stankowicach. To przedstawienie rozpocz??y dzieci odtańczeniem Poloneza, za? pó?niej m.in. zosta? wy?piewany przez wszystkich obecnych, Mazurek D?browskiego oraz inne patriotyczne pie?ni, co wprowadzi?o uczestników spotkania w nastrój zbli?aj?cego si? ?wi?ta Niepodleg?o?ci. Po tej ?duchowej uczcie” przyszed? czas na co? dla cia?a. Wszyscy obecni, przeszli do innych sal, aby kontynuowa? spotkanie w nieco lu?niejszej atmosferze, przy pocz?stunku przygotowanym przez mieszkańców Stankowic. Przy wspólnym stole, w bardzo sympatycznej, wr?cz rodzinnej atmosferze, wiele osób skorzysta?o z mo?liwo?ci bezpo?redniej rozmowy z Dostojnym Go?ciem Ks. Biskup Zbigniew, z natury bardzo serdeczny i otwarty w kontaktach z lud?mi, z ch?ci? udziela? odpowiedzi na zadawane Mu pytania oraz przekaza? nam wiele cennych nauk i wskazań zarówno duszpasterskich, jak te? i typowo ?yciowych. Udzielonewszystkim zebranym - przez ks. Biskupa -Bo?e B?ogos?awieństwo, zakończy?o to szczególne spotkanie, które by?o niecodzienn? i wykorzystan? w pe?ni okazj? do integracji lokalnej spo?eczno?ci i w szczególno?ci ?rodowiska nauczycielskiego gminy Le?na. Wiecej zdj?? >> 2014.09.01 | ?wi?to plonów w Stankowicach W polskiej tradycji Do?ynki, zwane tak?e ??wi?tem dzi?kczynienia za plony”, to jedno z najwi?kszych wydarzeń na wsi. Z inicjatywy Rady So?eckiej So?ectwa Stankowice, w niedziel?, 14 wrze?nia odby?y si? Do?ynki w naszej spo?eczno?ci. Po uroczystej Mszy ?w. odprawionej przez ks. Marka Ko?ciańskiego w stankowickim ko?ciele, barwny korowód do?ynkowy przeszed? do ?wietlicy wiejskiej. Na czele korowodu, za niesionym pi?knym wieńcem kroczyli starostowie: Krystyna Kozdrowska i Edward Rudek, którzy nast?pnie podzielili do?ynkowy bochen chleba pomi?dzy wszystkich uczestników. Po cz??ci oficjalnej, u?wietnionej wyst?pem artystycznym dzieci ze Szko?y Podstawowej w Stankowicach oraz zespo?u ludowego ?Jarz?biny” rozpocz??a si? biesiada i zabawa taneczna. 2014.09.01 | Rok szkolny 2014/2015 - ROZPOCZ?TY ! Szko?a Podstawowa w Stankowicach, prowadzona przez Stowarzyszenie "NIWA", rozpocz??a Msz? ?wi?t? w ko?ciele w Stankowicach - ju? drugi w swojej historii - rok szkolny 2014/15, podczas której ks. Marek Ko?ciański zwróci? uwag? na liczne walory ma?ych szkó?, które wspomagaj? prawid?owy proces nauczania i wychowywania dzieci. Nast?pnie w budynku Szko?y odby? si? uroczysty apel, na którym wspólnie od?piewano Hymn państwowy. Dyrektor szko?y - Krzysztof Rozenbajger przywita? wszystkich przyby?ych, zarysowa? g?ówne kierunki dzia?ań i zamierzenia na kolejny rok pracy oraz zwróci? si? bezpo?rednio do rodziców z zach?t?, aby jeszcze bardziej w??czali si? w ?ycie szko?y i zg?aszali swoje pomys?y i inicjatywy w celu jeszcze lepszego rozwoju ich dzieci i tym samym ca?ej Szko?y. Wszystkim za? Rodzicom i Nauczycielom z?o?y? ?yczenia cierpliwo?ci i ?yczliwo?ci w relacjach z dzie?mi i uczniami, aby mogli by? im pomocni w budowaniu ich to?samo?? i realizacji marzeń, aby dali im wsparcie i byli dla nich natchnieniem. 2014.07.13 | Informacja o wyborze wykonawcy w ramach projektu: ?EKOLOGICZNA KARUZELA WRA?E?” Informacja o wyborze wykonawcy w ramach projektu: ?EKOLOGICZNA KARUZELA WRA?E?” 2014.06.15 | Zaproszenie na festyn ?rodowiskowy ?KARUZELA WRA?E?” 2014.03.04 | Og?oszenie o WALNYM ZEBRANIU Cz?onków Stowarzyszenia "NIWA" Zarz?d Stowarzyszenia "NIWA" z/s w Stankowicach, na podstawie §12 ust. 2 i §13 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia, zwo?uje Zwyczajne Walne Zebranie (Sprawozdawcze) Cz?onków Stowarzyszenia. Miejsce zebrania: Szko?a Podstawowa w Stankowicach Nr 97; 59-820 Le?na. Termin zebrania: 21.03.2014 r. /pi?tek/, godz.: 18:00 (drugi termin: 21.03.2014 r. /pi?tek/, godz.: 18:30 - w przypadku braku obecno?ci, co najmniej po?owy Cz?onków Stowarzyszenia, w pierwszym terminie). Poni?ej zosta?o zamieszone og?oszenie o w/w Zebraniu. Og?oszenie o WALNYM ZEBRANIU Cz?onków Stowarzyszenia "NIWA" 2014.03.02 | Informacja przekazana przez Fundacj? "Bardziej By?" Poni?ej zamie?cili?my skan oficjalnego pisma, otrzymanego przez nas od Fundacji ?Bardziej By?”, dotycz?cego braku mo?liwo?ci pozytywnego za?atwienia wniosków – z?o?onych przez niektórych rodziców uczniów naszej szko?y, za po?rednictwem Stowarzyszenia ?NIWA” – o dofinansowanie obiadów dzieci w szkole w ramach Programu ?Nakarm G?odnego. Szcz??liwe dziecko z pe?nym brzuszkiem” Jak podane zosta?o w tre?ci w/w pisma, ?niestety na dzień dzisiejszy, w zwi?zku z wyczerpaniem si? ?rodków finansowych przeznaczonych na rzecz w/w ogólnopolskiego programu do?ywiania”, Fundacja ?Bardziej By?” nie jest w stanie przyzna? stypendium obiadowego”. Informacja przekazana przez Fundacj? "Bardziej By?" 2014.02.14 | Program FERII ZIMOWYCH w Szkole Podstawowej w Stankowicach F E R I E Z I M O W E w Szkole Podstawowej w Stankowicach W okresie ferii zimowych, tj. od 17 do 28 lutego 2014 r., od poniedzia?ku do pi?tku, w godz. 10:00 – 14:00, w Szkole Podstawowej w Stankowicach, b?d? mia?y miejsce atrakcyjne zaj?cia dla dzieci i m?odzie?y. Poni?ej podajemy informacj?, co b?dzie si? dzia?o w poszczególnych dniach ferii w naszej szkole, pos?uguj?c si? cz??ciowo tajemniczymi niedomówieniami - has?ami, aby dodatkowo rozbudzi? ciekawo?? u dzieci i m?odzie?y, w celu wi?kszego zmotywowania ich do wzi?cia udzia?u, przynajmniej w niektórych zaj?ciach, które b?d? zbie?ne z ich zainteresowaniami. Oto program na ferie zimowe w naszej szkole i nie tylko: 17 lutego 2014 r. - poniedzia?ek ?Weso?o i m?drze bawimy si? w przyjaznym gronie” W tym dniu, do naszej szko?y przyb?d? specjalni go?cie, z którymi b?dziemy si? razem bawi?, tj. grupa dzieci ze Szko?y Podstawowej im. Jana Paw?a II w Smolniku, które przyjad? do nas m.in. ze swoj? wychowawczyni? – pani? Mari? Za??czn? – Wicedyrektor szko?y, w ramach tzw. wymiany i wspó?pracy pomi?dzy szko?ami. 18 lutego 2014 r. - wtorek "Jestem Polakiem - znam swój j?zyk" - zaj?cia humanistyczno-polonistyczne (w tym m.in.: zabawy tematyczne: ?W kr?gu przys?ów” – zgadywanka, ?Otwarta g?owa” – krzy?ówki, quizy; ?Skuwka, zasuwka” – konkurs ortograficzny; zabawy motoryczne: ?Kto szybciej?”, ?Utrwalamy liczb? pojedyncz? i mnog?”, ?Ile liter, ile g?osek?”) Ponadto, w tym dniu, grupa ch?tnych dzieci z naszej szko?y, uda si? wraz z pani? Iren? Rozenbajger, z rewizyt? do Szko?y Podstawowej im. Jana Paw?a II w Smolniku, aby tam, razem ze swoimi tamtejszymi uczniami z klasy I-szej, rywalizowa? sportowo na sali gimnastycznej tej szko?y. 19 lutego 2014 r. - ?roda "My favourite animal" (Moje ulubione zwierz?tko) - zaj?cia z j?zyka angielskiego (w tym m.in.: ?Angielskie nazw zwierz?t” – zabawa tematyczna; kalambury z has?ami poznanych zwierz?t w j?zyku angielskim; praca plastyczna (wydzieranka) moje ulubione zwierz? – konkurs plastyczny; og?oszenie i nagrodzenie zwyci?zców konkursu) 20 lutego 2014 r. – czwartek "Mój ?wiat malowany farbami" – zaj?cia plastyczne – indywidualne i grupowe (w tym m.in.: ?Niewidzialny rysunek” - praca z wykorzystaniem ?wiec; malowanie witra?y, ?Zima w Stankowicach” – konkurs; ?Mozaika z makaronu”; ?Zabawne twarzyczki” - maski z talerzyków papierowych; ?Kleksy” - praca z u?yciem tuszu; ?Ulubione zwierz?tko” - lepienie z plasteliny) 21 lutego 2014 r. – pi?tek "Dokarmiajmy zwierz?ta zim?" - zaj?cia przyrodnicze (w tym m.in.: prezentacja multimedialna "Pomó?my ptakom przetrwa? zim?"; konkurs wiedzy ornitologicznej; wspólne wykonywanie karmników dla ptaków; wyj?cie do ogrodu szkolnego i zainstalowanie wykonanych karmników) 24 lutego 2014 r. – poniedzia?ek ?Stankowice’s got talent” (Stankowice maj? talent) - zaj?cia z j?zyka angielskiego (w tym m.in.: ?Mój talent po angielsku”- konkurs; zabawy integracyjne w j?zyku angielskim; wy?onienie zwyci?zców konkursu, rozdanie nagród i popisowy wyst?p zwyci?zców) 25 lutego 2014 r. – wtorek Uwaga! Nast?pi?a zmiana programu przewidzianego wcze?niej na ten dzień, z uwagi na chorob? pani, która mia?a prowadzi? planowane wcze?niej w tym dniu zaj?cia. Zamiast planowanych wcze?niej zaj?? muzycznych b?dzie mia?a miejsce Przedwiosenna wizyta w gospodarstwie agroturystycznym Państwa Joanny i Grzegorza Chy?ków, w Stankowicach nr 86, gdzie b?dzie m.in. mo?liwo?? - co najmniej - pog?askania, hodowanych tam wielu koni rasy "konik polski", które s? bardzo przyjazne dzieciom. W programie przewidziane jest tak?e ognisko w plenerze i co? jeszcze … :) Wyj?cie grupowe, pod opiek? pań nauczycielek, do w/w pobliskiego gospodarstwa nast?pi ze Szko?y Podstawowej w Stankowicach, jutro, kilka minut po godz. 10-tej. 26 lutego 2014 r. – ?roda "Co to znaczy by? empatycznym i asertywnym?” - zaj?cia z edukacji spo?ecznej (w tym m.in.: zabawa w skojarzenia do poj?cia "empatia" i ?asertywno??” ; tworzenie w?asnej definicji w/w poj??, scenki, praca w grupach, prace plastyczne, bajka terapeutyczna, konkurs tematyczny) 27 lutego 2014 r. – czwartek?ODJAZDOWE SUPER FERIE” – atrakcyjna, ca?odniowa wycieczka dla aktywnych uczestników zaj?? feryjnych, do Multikina w Zgorzelcu i na kryte lodowisko w ?agowie oraz wizyta w McDonalds 28 lutego 2014 r. – pi?tek ?Wszystko co dobre, szybko si? kończy” - zakończenie ferii - ognisko (w tym m.in.: przy sprzyjaj?cej pogodzie: gry i zabawy na ?wie?ym powietrzu przy ognisku, pieczenie jab?ek, kie?basek, a w przypadku niesprzyjaj?cej aury gry i zabawy zorganizowane b?d? w budynku szko?y za? jab?ka i kie?baski b?d? z elektrycznego grillaJ) Ponadto równolegle, z my?l? o starszej grupie wiekowej uczestników, przez wszystkie w/w dni b?dzie udost?pniony w osobnej sali, STó? DO TENISA STO?OWEGO, CYMBERGAJ, PI?KARZYKI, itp. Serdecznie zapraszamy wszystkich ch?tnych - nie tylko uczniów z naszej szko?y, ale tak?e ich rodzeństwo – m?odsze i starsze, jak równie? i inne dzieci i m?odzie? - wszystkie osoby, które zechcia?yby zaszczyci? nas swoj? obecno?ci? P.S. Wszystkich uczestnicz?cych w w/w zaj?ciach b?dziemy chcieli ugo?ci? codziennie ma?ym, ale za to smacznym pocz?stunkiem Organizatorzy: Stowarzyszenie ?NIWA” i Szko?a Podstawowa w Stankowicach 2014.02.02 | Koncert zespo?u ?Echo Bukowiny” w ko?ciele MB Anielskiej w Stankowicach W odpowiedzi na zaproszenie Stowarzyszenia ?NIWA”, w niedziel?, 2 lutego br., tj. na zakończenie, przyj?tego w naszym kraju, okresu ?piewania kol?d, go?cili?my w Stankowicach – znany ju? wielu osobom - zespó? wokalno-instrumentalny ?Echo Bukowiny" z Lubania, dzia?aj?cy pod egid? Fundacji Bukowińskiej "Bratnia Pomoc". Cz?onkowie zespo?u, na czele ze swoim liderem - panem Janem Gu??, skorzystali z zaproszenia do zaprezentowania swojej twórczo?ci artystycznej mieszkańcom Stankowic. Zaproszeni go?cie przybyli do ko?cio?a w Stankowicach, odpowiednio wcze?niej przed Msz? ?w. i ju? wtedy mo?na by?o wraz z nimi zacz?? ?piew najpierw kilku kol?d, za? w trakcie samej liturgii mszalnej, innych nabo?nych pie?ni, w ramach oprawy liturgicznej. Po zakończeniu Mszy ?w. mia? miejsce prawdziwy koncert, sk?adaj?cy si? z inteligentnie dobranego repertuaru, w wi?kszo?ci nie ca?kiem jeszcze znanych, bo nowych, ale przepi?knych i chwytaj?cych za serce polskich kol?d, takich jak np. ?Kol?da dla nieobecnych”. Koncert zosta? przyj?ty z ogromnym aplauzem i wdzi?czno?ci? ze strony s?uchaczy przez co wszyscy zgromadzeni wyrazili pragnienie kolejnego tego typu spotkania i prze?ycia artystycznego, z udzia?em ?Bukowińczyków”. Mi?a atmosfera koncertu i spotkania mia?a swój dalszy ci?g, podczas pocz?stunku przygotowanego dla Go?ci, któremu tak?e – jak?e by inaczej – towarzyszy? wspólny ?piew go?ci i gospodarzy. Bardzo dzi?kujemy naszym Go?ciom za ich wyst?p, na tak zaskakuj?co wysokim – jak na amatorski zespó? - poziomie artystycznym, co na d?ugo pozostanie w naszej pami?ci i ju? teraz prosimy o uwzgl?dnienie Stankowic na planowanej, w najbli?szej przysz?o?ci, trasie koncertowej Zespo?u. Serdeczne dzi?kujemy i zapraszamy ponownie, ju? wkrótce. Zapraszamy do obejrzenia zdj?? i krótkiego materia?u filmowego z w/w koncertu i spotkania. 2014.01.19 | Spotkanie op?atkowe lokalnej spo?eczno?ci W sobot?, 18 stycznia 2014 r., w ?wietlicy wiejskiej w Stankowicach mia?o miejsce Spotkanie op?atkowe naszej lokalnej spo?eczno?ci. To niecodzienne spotkanie rozpocz??y Jase?ka, wystawione przez uczniów Szko?y Podstawowej w Stankowicach, prowadzonej przez nasze Stowarzyszenie ”NIWA”. Po zakończeniu przedstawienia jase?kowego, m?odzi arty?ci zostali nagrodzeni gromkimi brawami, za? ka?dy z nich otrzyma? z r?k Pani So?tys s?odki podarunek. Nast?pnie, wszyscy uczestnicy spotkania - odpowiednio wprowadzeni w ?wi?teczny nastrój - podj?li ?piew wielu pi?knych polskich kol?d, przy akompaniamencie akordeonu. Wspólne kol?dowanie trwa?o a? do rozpocz?cia przewidzianej w programie Spotkania – zabawy karnawa?owej, która zakończy?a si? dopiero nad ranem dania nast?pnego. Spotkanie zosta?o zorganizowane przy wspó?udziale Szko?y Podstawowej w Stankowicach, Rady So?eckiej So?ectwa Stankowice i naszego Stowarzyszenia ?NIWA”. Organizatorzy Spotkania op?atkowego, kieruj? serdeczne podzi?kowania wszystkim osobom, które przyczyni?y si? do jego zorganizowania, m.in. poprzez upieczenie wielu pysznych domowych ciast, a w szczególno?ci dzi?kujemy wszystkim uczestnikom, za jego u?wietnienie swoj? obecno?ci i ju? teraz zapraszamy na kolejne, za rok. Zapraszamy do obejrzenia zdj?? z w/w Spotkania w zak?adce: ?Galeria Naszej Ma?ej Ojczyzny” w folderze: ?Spotkanie Op?atkowe 2014” 2013.12.24 | ?yczenia Bo?onarodzeniowe Z okazji ?wi?t Bo?ego Narodzenia, Pokoju i Rado?ci oraz Bo?ego B?ogos?awieństwa na ka?dy dzień Nowego 2014 Roku, ?yczy wszystkim Cz?onkom i Sympatykom Stowarzyszenia "NIWA" oraz wszystkim innym Ludziom Dobrej Woli, Zarz?d Stowarzyszenia "NIWA" 2013.10.30 | Uroczyste ods?oni?cie i po?wi?cenie "witaczy" w Stankowicach Jak ju? wcze?niej informowali?my, So?ectwo Stankowice uczestniczy w Inicjatywie "ODNOWY WSI DOLNO?L?SKIEJ" i w ramach tej inicjatywy, Stowarzyszenie "NIWA" - przy wspó?udziale Rady So?eckiej Stankowic i zaanga?owaniu mieszkańców naszej wsi, w szczególno?ci pani Krystyny K?dzierskiej, państwa Anety i Grzegorza Serafin a tak?e pani Moniki i pana Mariusza Krukowskiego z jednego z gospodarstw agroturystycznych - zrealizowa?o projekt pn.: "Promocja idei Odnowy Wsi Dolno?l?skiej poprzez posadowienie witacza i tablicy informacyjnej w miejscowo?ci Stankowice", którego g?ównym elementem by?o wykonanie i posadowienie w/w przestrzennych elementów ma?ej architektury, informuj?cych m.in. o walorach turystycznych Stankowic i okolicy, których uroczyste ods?oni?cie i po?wi?cenie odby?o si? w ostatni? niedziel? pa?dziernika br. W/w przedsi?wzi?cie jest wspó?finansowane ze ?rodków otrzymanych od Województwa Dolno?l?skiego na realizacj? zadania z zakresu dzia?alno?ci wspomagaj?cej rozwój wspólnot i spo?eczno?ci lokalnych. Realizatorzy w/w projektu uwa?aj?, ?e te oryginalne "wizytówki" Stankowic przyczyni? si? do polepszenie wizerunku miejscowo?ci i zwi?kszenia zainteresowania ni? turystów, za? ich przyk?ad powinien zach?ci? mieszkańców innych wsi z Gminy Le?na do podejmowania dzia?ań w kierunku zak?adania stowarzyszeń i pozyskiwania ?rodków unijnych na rozwój swoich so?ectw. Uczestnicz?cy w realizacji projektu mieszkańcy Stankowic, traktuj? posadowienie w/w witacza i tablicy informacyjnej, jako pierwszy krok w realizacji zadań i celów okre?lonych w - opracowanej i przyj?tej przed kilkoma miesi?cami - Strategii Rozwoju So?ectwa Stankowice i jako dobry pocz?tek zwi?kszania aktywno?ci - charakterystycznej dla tej miejscowo?ci - wielokulturowej spo?eczno?ci, co sprzyja? b?dzie rozwojowi pasji poszczególnych jej cz?onków, kultywowaniu tradycji i integracji wokó? osi?gania wspólnych celów. SO?ECTWO UCZESTNICZY W INICJATYWIE "ODNOWY WSI DOLNO?L?SKIEJ" Tutaj zosta?y zamieszczone zdj?cia z uroczysto?ci ods?oni?cia i po?wi?cenia witaczy w Stankowicach. 2013.10.17 | Dzi?ki staraniom Stowarzyszenia "NIWA", So?ectwo Stankowice uczestniczy w Inicjatywie "ODNOWY WSI DOLNO?L?SKIEJ" Nasze Stowarzyszenie jest w trakcie realizacji projekt pn.: "Promocja idei Odnowy Wsi Dolno?l?skiej poprzez posadowienie witacza i tablicy informacyjnej w miejscowo?ci Stankowice", którego g?ównym elementem jest wykonanie i posadowienie w/w przestrzennych elementów ma?ej architektury, informuj?cych m.in. o walorach turystycznych Stankowic i okolicy. Projekt jest realizowany w ramach Inicjatywy "ODNOWY WSI DOLNO?L?SKIEJ" i wspó?finansowany ze ?rodków otrzymanych od Województwa Dolno?l?skiego na realizacj? zadania z zakresu dzia?alno?ci wspomagaj?cej rozwój wspólnot i spo?eczno?ci lokalnych, na podstawie zawartej umowy pod koniec sierpnia b.r. Przedsi?wzi?cie to jest pierwszym dzia?aniem na rzecz lokalnej wspólnoty, zawartym w opracowanej w zesz?ym roku - tak?e z udzia?em przedstawicieli naszego Stowarzyszenia - Strategii Rozwoju So?ectwa Stankowice. Po przeprowadzeniu stosownych uzgodnień i uzyskaniu wymaganych pozwoleń, rozpocz??y si? prace budowlane zwi?zane z posadowieniem przedmiotowego witacz i tablicy. SO?ECTWO UCZESTNICZY W INICJATYWIE "ODNOWY WSI DOLNO?L?SKIEJ" Tutaj zosta?o zamieszonych kilka zdj?? z palcu budowy "witaczy". 2013.09.15 | Uroczysto?ci do?ynkowe w Stankowicach W niedziel?, dnia 15 wrze?nia 2013 r., w ko?ciele p/w Matki Bo?ej Anielskiej w Stankowicach, zosta?a odprawiona Msza ?w. dzi?kczynna - do?ynkowa, celebrowana przez ks. pra?ata Jana D?bskiego - proboszcza parafii. W wyg?oszonej homilii, ksi?dz proboszcz, przypomnia? o naturalnej potrzebie dzi?kczynienia Bogu, za wszystko, z czym spotyka si? cz?owiek w swoim ?yciu. Podkre?li? tak?e, i? wszyscy - bez wyj?tku - winni?my zabiega? o zbawienie w?asne, ale tak?e o zbawienie swoich bli?nich: "czy? nie s? w?ród naszych bliskich i znajomych ludzie, jak ten cz?owiek lez?cy, przy sadzawce, opisany w Ewangelii, cierpi?cy g?ównie z powodu braku cz?owieka, który móg?by mu pomóc wej?? do sadzawki, by by? uzdrowionym?" (por. J. 5, 7). W trakcie liturgii, w uroczystej procesji, zosta?y z?o?one dary - w tym tradycyjny chleb do?ynkowy - które do o?tarza przynie?li przedstawiciele wspólnoty parafialnej, tj. pani Aneta Tarka (So?tys So?ectwa Stankowice), pani Zofia Bilska i pan Edward Rudek - gospodarze ze Stankowic. Na zakończenie, przy wyj?ciu z ko?cio?a, wszyscy mieli okazj? pocz?stowa? si? jab?kami, ze wspólnego kosza, z tegorocznych zbiorów, co by?o elementem podkre?laj?cym wspólnotowy charakter tej uroczysto?ci. Zapraszamy do obejrzenia zdj?? z w/w uroczysto?ci. Galeria ze zdj?ciami z uroczysto?ci. 2013.09.03 | Gratulacje od Federacji Inicjatyw O?wiatowych Do Dyrekcji stowarzyszeniowej Szko?y Podstawowej w Stankowicach oraz Zarz?du Stowarzyszenia "NIWA" wp?yn??y gratulacje (w za??czniku poni?ej) ze strony Federacji Inicjatyw O?wiatowych (FIO) z/s w Warszawie, z okazji rozpocz?cia nowego rozdzia?u w historii stankowickiej szko?y. Bardzo dzi?kujemy - w imieniu naszego Stowarzyszenia i pracowników szko?y - naszym sprawdzonym przyjacio?om z FIO, w szczególno?ci za? pani Ma?gorzacie Lewandowskiej - Wiceprezes Federacji i pani Karolinie Majewskiej - radczyni prawnej. To w?a?nie m.in. dzi?ki Wam uda?o si? nam przej?? wszystkie nie?atwe momenty w uzyskiwaniu Zezwolenia na za?o?enie tej stowarzyszeniowej szko?y i nie tylko. Jeszcze raz serdecznie dzi?kujemy i liczymy na dalsz? wspó?prac?. List gratulacyjny od Federacji Inicjatyw O?wiatowych 2013.09.02 | Uroczyste rozpocz?cie roku szkolnego 2013/2014 w stowarzyszeniowej publicznej Szkole Podstawowej w Stankowicach Dnia 2 wrze?nia 2013 r. w Szkole Podstawowej w Stankowicach, zosta? uroczy?cie rozpocz?ty pierwszy rok szkolny tej szko?y, jako stowarzyszeniowej. Uroczysto?? rozpocz??a si? Msz? ?wi?t? w ko?ciele p/w Matki Bo?ej Anielskiej w Stankowicach, podczas której ks. pra?at Jan D?bski – proboszcz parafii, w wyg?oszonej homilii zwróci? uwag? na ?…historyczno?? chwili, kiedy to, rodzi si? nowa - spo?eczna szko?a, za której dobre i owocne funkcjonowanie winni si? czu? odpowiedzialni wszyscy nale??cy do naszej wspólnoty”. Po zakończeniu liturgii mszalnej, wszyscy zgromadzenia na czele z ksi?dzem proboszczem przeszli uroczy?cie na plac pomi?dzy ko?cio?em i szko??, gdzie zosta?o po?wi?cone i nast?pnie posadzone - przez dzieci i pani? Dyrektor SP w Stankowicach - drzewo (Catalpa), na pami?tk? rozpocz?cia dzia?alno?ci stowarzyszeniowej szko?y. Po tym niecodziennym wydarzeniu, ju? w budynku szko?y mia?a miejsce cz??? oficjalna, która rozpocz??a si? podnios?ym akcentem, tj. od?piewanym - przez wszystkich - Mazurkiem D?browskiego (pierwsza zwrotka z podk?adem muzycznym, za? druga - acapella ! ). Na wst?pie zabra? g?os pan Krzysztof Rozenbajger – przedstawiciel Organu prowadz?cego stowarzyszeniowej szko?y w Stankowicach – Prezes Stowarzyszenia ?NIWA”, który powita? przyby?ych na uroczysto?? go?ci, przedstawi? g?ówne za?o?enia i cele stowarzyszeniowej szko?y, skierowa? podzi?kowania - m.in. do poprzedniej kadry pedagogicznej SP w Stankowicach oraz innych osób - za wspó?prac? a tak?e z?o?y? ?yczenia na nowy rok szkolny, uczniom i nauczycielom w nowej szkole - ca?o?? wyst?pienia za??czniku poni?ej. Nast?pnie zabra?a g?os pani Danuta Wo?niczko – Dyrektor stowarzyszeniowej Szko?y Podstawowej w Stankowicach, która równie? przywita?a wszystkich przyby?ych, przedstawi?a kadr? pedagogiczn? szko?y oraz zarysowa?a g?ówne kierunki dzia?ań i pracy nauczycieli w nowej, stowarzyszeniowej szkole – ca?o?? wyst?pienia w za??czniku poni?ej. Po przemówieniu pani Dyrektor szko?y, zabrali g?os przybyli na uroczysto?? n/w go?cie: - pani Maria Maliszewska – Radna RMiG Le?na, która powiedzia?a, ?e ?… jest szcz??liwa uczestnicz?c po raz pierwszy w rozpocz?ciu dzia?alno?ci takiej placówki, jako szko?y stowarzyszeniowej” i przy tej okazji wyrazi?a swoje uznanie wszystkim, którzy si? do tego przyczynili, aby taka szko?a powsta?a, za? na r?ce pani Dyrektor szko?y z?o?y?a gratulacje, ?yczenia i symboliczn? wi?zank? kwiatów; - pan Jerzy Bucki – Radny Dolno?l?skiej Izby Rolniczej, który przypomnia? m.in., ?e ?... proces tworzenia stowarzyszeniowej szko?y w Stankowicach by? szczególnie trudny, jednak?e warto by?o anga?owa? si?y i czas, aby ta szko?a powsta?a, gdy? jest szans? na rozwój dla ca?ej spo?eczno?ci”; - pan Edward Smusz – Cz?onek Zarz?du Powiatu Lubańskiego, zwróci? uwag? na fakt, i? ?…wszyscy powinni?my si? szczyci? z faktu, i? to w?a?nie w Stankowicach, powsta?a pierwsza w powiecie lubańskim, spo?eczna, stowarzyszeniowa szko?a podstawowa”. Wyrazi? przy tym uznanie za ogromny trud, jaki towarzyszy? staraj?cym si? o za?o?enie tej szko?y oraz zapewni?, i? w?adze Powiatu Lubańskiego, do?o?? wszelkich starań, aby pomóc w rozwoju tej wiejskiej placówki o?wiatowej, zawsze wyró?niaj?cej si? nie tylko w lokalnej skali. Na zakończenie cz??ci oficjalnej, odby?a si? krótka cz??? artystyczna w wykonaniu uczniów szko?y oraz jej absolwentki, które to dzieci zosta?y przygotowane ju? przez nowy zespó? nauczycieli. Nast?pnie pani Dyrektor szko?y podzi?kowa?a zebranym za przybycie i jeszcze raz ?yczy?a wszystkim, a w szczególno?ci uczniom - samych sukcesów i mi?ych chwil w nowym roku szkolnym 2013 /2014. Zach?camy do obejrzenia zdj?? zamieszczonych w galerii – wydarzeniach, w folderze ?Rozpocz?cie roku szkolnego 2013/2014”. Wyst?pienie p. Krzysztofa Rozenbajger_ przedstawiciela Organu prowadz?cego SP w Stankowicach_Prezesa Stowarzyszenia NIWA Wyst?pienie p. Danuty Wo?niczko_Dyrektor SP w Stankowicach 2013.08.31 | Informacja o doje?dzie uczniów na uroczysto?? rozpocz?cia roku szkolnego Odjazd autobusu szkolnego z przystanku w Zaciszu o godz. 08:05, który zatrzymywa? si? b?dzie nast?pnie odpowiednio na wszystkich dotychczasowych przystankach, w drodze do Szko?y Podstawowej w Stankowicach. 2013.08.29 | Rozpocz?cie roku szkolnego w naszej szkole Dyrektor, Grono Pedagogiczne Szko?y Podstawowej w Stankowicach oraz Zarz?d Stowarzyszenia "NIWA" z/s w Stankowicach maj? zaszczyt zaprosi? na uroczysto?? rozpocz?cia roku szkolnego 2013/2014, która odb?dzie si? dnia 2 wrze?nia 2013 r. w Szkole Podstawowej w Stankowicach Program uroczysto?ci: godz.: 09:00 Msza ?wi?ta w ko?ciele p/w Matki Bo?ej Anielskiej w Stankowicach godz.: 09:45 Rozpocz?cie uroczysto?ci w Szkole Podstawowej w Stankowicach - przywitanie go?ci, okoliczno?ciowe przemówienia godz.: 11:10 Spotkanie zaproszonych Go?ci z Kadr? Pedagogiczn? i przedstawicielami Zarz?du Stowarzyszenia "NIWA" - Organu prowadz?cego Szko?? Podstawow? w Stankowicach 2013.08.01 | Jarmark w Stankowicach odwo?any W zwi?zku ze skutkami powodzi, która nawiedzi?a nasz? wiosk? w ostatnich dniach lipca, Jarmark w Stankowicach zosta? odwo?any. 2013.07.16 | Jarmark w Stankowicach W imieniu Pani So?tys i Rady So?eckiej wsi Stankowice, zapraszamy i zach?camy wszystkich (miejscowych i go?ci) do uczestnictwa w "Jarmarku w Stankowicach", który b?dzie mia? miejsce 03.08.2013 r. (w sobot?). Wi?cej informacji o tej imprezie, na plakacie zamieszonym poni?ej. 2013.06.25 | Walne Zebranie Cz?onków Stowarzyszenia "NIWA" Zarz?d Stowarzyszenia "NIWA", zwo?uje na dzień 11 lipca 2013 r., Zwyczajne Walne Zebranie Cz?onków Stowarzyszenia ?NIWA”. W porz?dku obrad zebrania zaplanowano m.in. podj?cie uchwa?y o powierzeniu funkcji Dyrektora publicznej Szko?y Podstawowej w Stankowicach, która b?dzie – od 01.09.2013 r. - dzia?a?a pod egid? Stowarzyszenia ?NIWA”, jako jej Organu prowadz?cego. Zapraszamy wszystkich Cz?onków Stowarzyszenia ?NIWA” o przybycie na w/w zebranie. W za??czeniu pe?ny tekst og?oszenia o zebraniu. Og?oszenie o Walnym Zebraniu Cz?onków Stowarzyszenia NIWA 2013.05.03 | Edukacja Domowa (ED) mo?liwa we wspó?pracy ze Szko?? Podstawow? w Stankowicach Serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci edukowanych w domu - w ramach EDUKACJI DOMOWEJ lub chc?cych tak? form? edukacji rozpocz??, do wspó?pracy z nasz? szko??. Aby zapisa? dziecko do naszej szko?y nale?y: wydrukowa?, wype?ni?, podpisa? przez oboje Rodziców a nast?pnie przes?a? na adres naszej szko?y, druki zamieszczone poni?ej, do??czy? orygina? Opinii Poradni psychologiczno-pedagogicznej, dotycz?cej edukowania dziecka w domu. Uwaga: Opinia z w/w Poradni, dla dzieci: dla dzieci do oddzia?u przedszkolnego (5-cio i 6-ciolatków) powinny by? wystawione w sprawie: rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem lub oddzia?em przedszkolnym, natomiast dla dzieci szkolnych, w sprawie: spe?nienia obowi?zku szkolnego poza szko??. Ankieta rekrutacyjna Podanie o przyj?cie dziecka do przedszkola - oddzia?u przedszkolnego przy szkole. Podanie o przyj?cie dziecka do klasy I-III. O?wiadczenie w/s zapewnienia warunków. O?wiadczenie w/s egzaminów. 2013.02.04 | Stowarzyszenie ?NIWA” uzyska?o Zezwolenie na za?o?enie Szko?y Podstawowej w Stankowicach Z satysfakcj? informujemy, i? dnia 01 lutego 2013 r., w pi?tek po po?udniu, do Stowarzyszenia ?NIWA” wp?yn??a korespondencja z Urz?du Miejskiego w Le?nej, zawieraj?ca m.in. Zezwolenie na za?o?enie Szko?y Podstawowej w Stankowicach przez nasze Stowarzyszenie /w za??czeniu poni?ej/. O trwaj?cej ju? od wrze?nia ubieg?ego roku procedurze tworzenia stowarzyszeniowej, publicznej Szko?y Podstawowej w Stankowicach informowali?my ju? wcze?niej, m.in. w zak?adce ?Przedsi?wzi?cia i projekty". Nale?y jednak?e w tym miejscu przypomnie?, i? do pe?nego zakończenia sprawy dotycz?cej za?o?enia i prowadzenia Szko?y Podstawowej w Stankowicach, brakuje jeszcze ustanowienia - dla Stowarzyszenia ?NIWA” - tytu?u do dysponowania budynkiem szko?y, co mamy nadziej? zostanie za?atwione w najbli?szym czasie (najpó?niej do 28.02.2013 r.), poprzez zawarcie umowy u?yczenia przedmiotowej nieruchomo?ci pomi?dzy Gmin? Le?na, jako u?yczaj?cym a Stowarzyszeniem ?NIWA”, jako przyjmuj?cym w u?yczenie. Przedstawiony dnia 28.01.2013 r. przez Burmistrza Le?nej - projekt w/w umowy u?yczenia by? nie do przyj?cia przez Stowarzyszenie ?NIWA” i w zwi?zku z tym, zosta? zmodyfikowany, a nast?pnie przekazany, dnia 31.01.2013 r., do Burmistrza Le?nej, o czym informowali?my wcze?niej /patrz informacja z dnia. 31.01.2013 r. - poni?ej/. Przy tej okazji - wszystkim osobom, które efektywnie przyczyni?y si? do uzyskania Zezwolenie na za?o?enie Szko?y Podstawowej w Stankowicach przez nasze Stowarzyszenie pragniemy serdecznie podzi?kowa? za dotychczasow? wspó?prac?, zaanga?owanie, po?wi?cony czas i konkretny wysi?ek. W szczególno?ci dzi?kujemy Cz?onkom Rady Rodziców SP w Stankowicach, z jej Przewodnicz?cym na czele - panem Tomaszem Pulikowskim, który wraz z innymi aktywnymi Rodzicami, jak np. pani Anita Su?kowska, Aneta Tarka (równie? So?tys So?ectwa Stankowice), Grzegorz Chy?ek (równie? Radny Rady MiG Le?na) czy te? ze sta?ym ?przyjacielem szko?y" - panem Jerzym Buckim (równie? Radnym Dolno?l?skiej Izby Rolniczej), zawsze byli i s? za ?ocaleniem i przeniesieniem w nast?pne lata i pokolenia” szko?y podstawowej w Stankowicach. Serdecznie dzi?kujemy tak?e panu Witoldowi Mikosowi - Cz?onkowi Zarz?du Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rz?siny (gmina Gryfów ?l.) za to, ?e zawsze ch?tnie dzieli? si? swoim do?wiadczeniem, zdobytym w wyniku uczestniczenia w procesie zak?adania stowarzyszeniowej, publicznej Szko?y Podstawowej w nieodleg?ych Rz?sinach, która z powodzeniem funkcjonuje od wrze?nia ub. roku. Na zakończenie za?, pragniemy bardzo gor?co podzi?kowa? wszystkim osobom zaanga?owanym w pomoc dla naszego Stowarzyszenia, b?d?cym przedstawicielami Federacji Inicjatyw O?wiatowych (FIO), na czele z pani? Alin? Kozińsk?-Ba?dyga - Prezes FIO i pani? Ma?gorzat? Lewandowsk? - Wiceprezes FIO, w szczególno?ci za? pani Karolinie Majewskiej i Dominice Tomaszewskiej. Wielkie dzi?ki za to, ?e nigdy nie szcz?dzicie dla nas ani czasu ani merytorycznego i profesjonalnego wsparcia. Jeszcze raz, wszystkim wymienionym powy?ej i niewymienionym, a którzy na to zas?uguj?, serdecznie dzi?kujemy za wszystko to, co dotychczas dobrego zdarzy?o si? z waszym udzia?em i liczymy na dalsz? owocna wspó?prac?. Zezwolenie na za?o?enie SP w Stankowicach 2013.01.31 | Przedstawiony - przez Burmistrza Le?nej - projekt umowy u?yczenia budynku szko?y w Stankowicach, nie do przyj?cia przez Stowarzyszenie ?NIWA” Do Stowarzyszenia ?NIWA”, dnia 28.01.2012 r. wp?yn??o pismo od Burmistrza Le?nej, przekazuj?ce m.in. projekt Umowy u?yczenia budynku szko?y w Stankowicach /skan dokumentu poni?ej/, dla potrzeb utworzenia i prowadzenia stowarzyszeniowej, publicznej Szko?y Podstawowej w Stankowicach, przez Stowarzyszenie ?NIWA”. W/w projekt Umowy u?yczenia, nie jest do przyj?cia przez stron? Stowarzyszenia ?NIWA”, w odniesieniu do wielu jej postanowień, zw?aszcza w kontek?cie postanowień, zawartej dnia 17.12.2012 r., przedwst?pnej Umowy u?yczenia /skan dokumentu poni?ej/. W szczególno?ci nie do przyj?cia przez Stowarzyszenie ?NIWA”, jest zapis §7 pkt 6 (zdanie drugie) projektu Umowy u?yczenia, który brzmi: ?Tak? sam? kar? (tj. 500 z?. za ka?dy dzień zw?oki) zap?aci Stowarzyszenie je?eli w tym terminie nie dokona w ustalonym terminie nak?adów wskazanych w za??czniku do umowy. Kara b?dzie nalicza za ka?dy dzień zw?oki w relacji do ustalonego w za??czniku nr 2 terminu zakończenia prac w nim wskazanych.” Powy?sze dotyczy termomodernizacji (wymiany okien) budynku szko?y, co zosta?o zaproponowane przez samo Stowarzyszenie ?NIWA”, na okoliczno?? potrzeby – ju? dawno aktualnej - wymiany jeszcze ?poniemieckich” okien w tym budynku. Nale?y podkre?li?, i? w tym konkretnym przypadku, ze strony przedstawicieli Gminy Le?na – przysz?ego U?yczaj?cego przedmiotow? nieruchomo??, dosz?o do przekroczenia granic absurdu, gdy? wr?cz niedorzeczne i nieprzyzwoite jest stanowisko, i? w przypadku, gdy nie uda si? Stowarzyszeniu zrealizowa? w/w remontu budynku szko?y, nale?y je srodze ukara? za to, ?e samo si? zdeklarowa?o podj?? starania modernizacji przedmiotowego budynku, który od dawna – jeszcze pod zarz?dem Gminy – wymaga? takiej modernizacji. Stowarzyszenie ma ?wiadomo?? nie najlepszego stanu technicznego budynku szko?y i zak?ada, i? w trakcie okresu jego u?ytkowania, niezb?dnym b?dzie dokonywanie remontów bie??cych, aby mo?na by?o bezpiecznie i w godnych warunkach prowadzi? tam dzia?alno?? statutow?, jednak?e nie mo?e podj?? zobowi?zań, co do wykonania konkretnych remontów, gdy? za ka?dym razem b?dzie to obarczone ryzykiem np. braku odpowiednich ?rodków finansowych. Zapisane w projekcie Umowy u?yczenia, horrendalne kary (tj. 500 z?. za ka?dy dzień zw?oki) za niewykonanie w/w remontu przez Stowarzyszenie ?NIWA” - jest z naturalnych, w/w powodów – ze wszech miar nie do przyj?cia, tym bardziej, i? powy?sze kwestie nie znalaz?y si? w postanowieniach przedwst?pnej Umowy u?yczenia, zawartej dnia 17.12.2012 r. Ponadto w tre?ci §3 ust. 1 przedmiotowej Umowy przedwst?pnej jest zawarte sformu?owanie, i? ?U?yczaj?cy (…) upowa?nia Przyjmuj?cego w u?yczenie do przeprowadzenia remontu budynku”, w zwi?zku z powy?szym, w/w upowa?nienie jest uprawnieniem do dzia?ania, nie za? obowi?zkiem obarczonym sankcj?. Je?li za? chodzi o sam termin zawarcia przyrzeczonej Umowy u?yczenia (tj.: do dnia 31.01.2013 r., do czego zobowi?za?y si? wzajemnie strony przedwst?pnej Umowy u?yczenia z dn. 17.12.2012 r.), to podzielaj?c opini? zawart? w w/w pi?mie Burmistrza Le?nej, co do zagro?enia jego dotrzymania, Stowarzyszenie ?NIWA”, w terminie obowi?zywania umowy przedwst?pnej, tj. dn. 30.01.2013 r., z?o?y?o do Burmistrza Le?nej, wniosek o zawarcie Aneksu do w/w umowy, dotycz?cy przesuni?cia termin zawarcia (w?a?ciwej) przyrzeczonej Umowy u?yczenia – odpowiednio, do dnia 28 lutego 2013 r. /skan dokumentu poni?ej/. Pismo Burmistrza Le?nej z dn. 24.01.2013 r. wraz z projektem umowy u?yczenia i za??cznikami Tre?? przedwst?pnej umowy u?yczenia budynku SP w Stankowicach, zawartej dn. 17.12.2012 r. Pismo (odpowied? na w/w pismo) Stowarzyszenia ?NIWA” z dn. 30.01.2013 r. wraz ze skorygowanym projektem Umowy u?yczenia> Wniosek Stowarzyszenia ?NIWA” o zawarcie Aneksu do w/w przedwst?pnej umowy u?yczenia wraz z tre?ci? Aneksu 2013.01.25 | Ci?g dalszy post?powania w/s udzielenia Zezwolenia na za?o?enia publicznej Szko?y Podstawowej w Stankowicach przez Stowarzyszenie ?NIWA”” Stowarzyszenie ?NIWA” otrzyma?o dnia 22.01.2013 r., od Burmistrza Le?nej, kolejne (trzecie) pismo, dotycz?ce Wniosku o wydanie Zezwolenia na za?o?enie publicznej Szko?y Podstawowej w Stankowicach. Poni?ej zamieszczone zosta?o w/w pismo oraz odpowied? na nie, udzielona ze Strony Stowarzyszenia ?NIWA”, z?o?ona do UM Le?na, dn. 25.01.2013 r. O trwaj?cym ju? od wrze?nia ubieg?ego roku, procesie tworzenia publicznej stowarzyszeniowej Szko?y Podstawowej w Stankowicach informujemy w zak?adce ?Przedsi?wzi?cia i projekty”. Pismo Burmistrza Le?nej dot. Wniosku o wydanie Zezwolenia na za?o?enie publ. SP w Stankowicach Odpowied? na pismo informuj?ce o potrzebie uzupe?nienia Wniosku o wydanie zezwolenia na za?o?enie publicznej Szko?y Podstawowej w Stankowicach. 2013.01.25 | Odpowied? na odwo?anie z?o?one do ?Stowarzyszenia LGD- Partnerstwo Izerskie” Stowarzyszenie ?NIWA” otrzyma?o odpowied? /w za??czeniu poni?ej/ na z?o?one dnia 14.01.2013 r., odwo?anie od wyników oceny – dokonanej przez Rad? Programow? ?Stowarzyszenia LGD- Partnerstwo Izerskie” - projektu pn.: ?TEROMODERNIZACJA POMIESZCZE? BUDYNKU SZKO?Y W STANKOWICACH, W CELU STWORZENIA WARUNKóW DLA ZWI?KSZENIA AKTYWNO?CI SPO?ECZNO?CI LOKALNEJ I PODNIESIENIA POZIOMU INTEGRACJI MIESZKA?CóW WSI” - poni?ej W rezultacie dokonania - przez Rad? Programow?, ?Rad? Programow?, ?Stowarzyszenia LGD- Partnerstwo Izerskie”- ponownej oceny w/w wniosku, przedstawiony przez Stowarzyszenie ?NIWA” projekt uzyska? odpowiednio wi?ksz? liczb? punktów, co pozwoli?o mu uplasowa? si?, a? o 25 pozycji wy?ej na li?cie zg?oszonych projektów (ostatecznie 4 pozycja, poprzednio 29 pozycja na li?cie – patrz: http://lgdpartnerstwoizerskie.pl/lista-niewybranych-wnioskow-male-projekty,a244.html). Jednak?e, w zwi?zku z tym, i? liczba do dofinansowania zg?oszono a? 72 projekty, z czego ?rodków wystarczy?o jednie na mniej ni? po?ow?, tj, na 31 projektów, wi?kszo?? z nich, bo a? 41 nie zosta?o rekomendowanych do dofinansowania. W/w projektowi, zg?oszonemu przez Stowarzyszenie ?NIWA”, po ponownej ocenie Rady Programowej, ?Stowarzyszenia LGD- Partnerstwo Izerskie”, przeprowadzonej w wyniku zg?oszonego odwo?ania, zabrak?o niespe?na 0,3 pkt., aby by? zg?oszonym do dofinansowania. Z informacji uzyskanych od przedstawicieli Stowarzyszenia LGD – ?Partnerstwo Izerskie”, ju? w lutym br. b?dzie og?oszony kolejny nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach tzw. ?Ma?ych projektów”, w zwi?zku z powy?szym Stowarzyszenie ?NIWA” ju? teraz przygotowuje si? do z?o?enia w/w projektu, w wersji rozbudowanej, aby zwi?kszy? szans? na jego wybór do dofinansowania w ramach ?rodków z PROW. Odpowied? na odwo?anie Stowarzyszenia NIWA od wyników oceny projektu – dokonanej przez Rad? Programow? LGD Partnerstwo Izerskie 2013.01.14 | Z?o?enie odwo?ania Stowarzyszenie ?NIWA”, z?o?y?o odwo?anie od wyników oceny – dokonanej przez Rad? Programow? ?Stowarzyszenia LGD- Partnerstwo Izerskie” – przedstawionego wcze?niej do dofinansowania projektu pn.: ?TEROMODERNIZACJA POMIESZCZE? BUDYNKU SZKO?Y W STANKOWICACH, W CELU STWORZENIA WARUNKóW DLA ZWI?KSZENIA AKTYWNO?CI SPO?ECZNO?CI LOKALNEJ I PODNIESIENIA POZIOMU INTEGRACJI MIESZKA?CóW WSI”. W uzasadnieniu przedmiotowego odwo?ania, zawarto m.in., i?: ?…po zapoznaniu si? z protoko?em oceny, w tym ilo?ci? przyznanych punktów dla w/w wniosku - w oparciu o poszczególne kryteria oceny operacji (precyzyjnie i jednoznacznie okre?lone w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia?ania ?Partnerstwo Izerskie” - zaplanowanej w perspektywie do 2015 roku), (…) nie zgadamy si? ze zbyt nisk? liczb? punktów przyznanych w n/w kryteriach: Realizacja celów LSR; Zasi?g oddzia?ywania projektu; Wspó?praca z innymi partnerami; Jako?? i spójno?? projektu”. gdy? z?o?ony przez nas projekt powinien uzyska? odpowiednio wi?ksz? ilo?? punktów, m.in. z uwagi na to, ?e: spe?nia kryterium realizacji co najmniej 3 celów szczegó?owych LSR; oddzia?ywuje szerzej ni? na jedn? miejscowo??; b?dzie realizowany (oprócz Wnioskodawcy) przez dwóch partnerów z sektora organizacji i instytucji biznesu.” Przedmiotowe Odwo?anie zosta?o z?o?one w terminie do tego przewidzianym, tj. 14.01.2013 roku i aktualnie oczekujemy na jego rozpatrzenie. 2013.01.14 | Przygotowanie do realizacji projektu Stowarzyszenie ?NIWA”, przygotowa?o do realizacji projekt pn.: ?WSPóLNOTA DZIA?A? I KORZY?CI - rezultatem integracji i aktywno?ci – Ró?NYCH POKOLE?” i przedstawi?o wniosek o jego dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO) (http://www.pozytek.gov.pl). Przedmiotowy projekt zosta? z?o?ony w ramach jednego z Priorytetów w/w Programu, tj.: - Priorytet nr 3: ?Integracja i aktywizacja spo?eczna. Zabezpieczenie spo?eczne” - Obszar nr 6: ?Aktywizacja ludzi starych, integracja mi?dzypokoleniowa”. Przygotowanie do realizacji projektu Stowarzyszenie ?NIWA”, przygotowa?o do realizacji projekt pn.: ?TEROMODERNIZACJA POMIESZCZE? BUDYNKU SZKO?Y W STANKOWICACH, W CELU STWORZENIA WARUNKóW DLA ZWI?KSZENIA AKTYWNO?CI SPO?ECZNO?CI LOKALNEJ I PODNIESIENIA POZIOMU INTEGRACJI MIESZKA?CóW WSI” i przedstawi?o wniosek o jego dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013 (http://lgdpartnerstwoizerskie.pl). Przedmiotowy projekt zosta? z?o?ony w ramach jednego z Dzia?ań PROW zwi?zanych z wdra?aniem Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR), tj. w ramach tzw. ?Ma?ych Projektów”. Przygotowanie do realizacji projektu Stowarzyszenie ?NIWA”, przygotowa?o do realizacji projekt pn.: ?OBYWATELSKI MONITORING = EFEKTYWNIEJSZA GMINA” i przedstawi?o wniosek o jego dofinansowanie w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarz?dowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspó?pracy (http://www.swissgrant.pl/downloads/FOP/D3/00_lista_wnioskow_zlozonych_fop_d3.pdf). Przedmiotowy projekt zosta? z?o?ony w ramach jednego z Priorytetów w/w Programu, tj.: ?Promowanie roli spo?eczeństwa obywatelskiego jako wa?nego uczestnika w zwi?kszaniu spójno?ci spo?eczno-gospodarczej kraju”. ? Wszystkie prawa zastrze?one - Stowarzyszenie ?NIWA" - 2013

niwa-edu.pl Whois

Domain Name: NIWA-EDU.PL